Language of document :

Överklagande ingett den 17 december 2018 av Jean-François Jalkh av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 17 oktober 2018 i mål T-26/17, Jalkh mot parlamentet

(Mål C-792/18 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Jean-François Jalkh (ombud: advokaten F. Wagner)

Övrig part i målet: Europaparlamentet

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 17 oktober 2018 (mål T-26/17),

och följaktligen

ogiltigförklara Europaparlamentets beslut av den 22 november 2016 om antagande av rapport nr P8_TA(2016)0430 om begäran att häva immuniteten för Jean-François Jalkh, parlamentsledamot,

fastställa det beloppet som ska tilldelas klaganden som ersättning för dennes rättegångskostnader, och

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Grunderna för överklagandet avser åsidosättande av unionsrätten, felaktig rättstillämpning, fel vid klassificeringen av omständigheternas rättsliga natur och uppenbart felaktig bedömning.

De inledande anmärkningarna till domen

Tvärtemot vad tribunalen anfört i punkt 21 i den överklagade domen hindrar inte den omständigheten, att den parlamentariska immuniteten inte har hävts, en part från att i Frankrike väcka civilrättslig talan om ersättning för försumlighet (artikel 1240 i Code civil) mot en ledamot.

Den första grunden som prövats av tribunalen

Tribunalens bedömning grundar sig på en missuppfattning av två bestämmelser. Punkt H omfattas av resonemanget med hänvisning till artikel 8 i protokoll nr 7, om uttalande av åsikter, medan tribunalen utvecklar sitt resonemang på detta område i punkterna 44–46, med hänvisning till artikel 9 i protokoll nr 7, om immunitet, med hänvisning till relevanta nationella bestämmelser.

Den andra och den tredje grunden som prövats av tribunalen

Tribunalen har gjort sig skyldig till en uppenbart felaktig bedömning när den inte gav Arbetsdokumentet från Europaparlamentets generaldirektorat för forskning avseende ”L’immunité Parlementaire dans les États Membres de la Communauté européenne et au Parlement européen, série Affaires juridiques” ett normativt värde och inte beaktade de principer varom det däri erinras, vilket föranlett parlamentet att göra en felaktig bedömning av artikel 9 i protokoll nr 7 vad gäller omständigheterna i förevarande fall.

Den fjärde grunden som prövats av tribunalen

Befintlig rättspraxis

Tvärtemot vad tribunalen har förklarat har parlamentet en fast praxis – ”som består i att avslå en begäran om att häva den parlamentariska immuniteten, som gjorts med hänvisning till omständigheter rörande ledamöternas politiska verksamhet” – som borde ha lett till en annan slutsats vad gäller hävningen av den parlamentariska immuniteten.

Vad gäller Fumus persecutionis

De rättsliga myndigheterna har inte någon kontroll över huruvida en sammanslutning är partibunden eller inte, vilket tribunalen borde ha beaktat genom att ha läst lagen av den 29 juli 1881.

Tribunal hade kunnat kontrollera, genom att gå igenom kommunikén från Bureau National de Vigilance contre l’Antisémitisme (den nationella byrån för vaksamhet mot antisemitism), huruvida denna sammanslutning, som har begärt att Front National ska upplösas och som alltså är en politisk motståndare till Jean-François Jalkh, kan anses vara partibunden.

Härvid är det fråga om ett fall av fumus persecutionis.

____________