Language of document :

Жалба, подадена на 21 декември 2018 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (седми разширен състав) на 24 октомври 2018 г. по дело T-29/17, RQ/Комисия

(Дело C-831/18 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: J.-P. Keppenne, J. Baquero Cruz)

Друга страна в производството: RQ

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Общия съд на Европейския съюз (седми разширен състав) от 24 октомври 2018 г. по дело T-29/17 в частта, в която отменя Решение C(2016) 1449 окончателен на Комисията от 2 март 2016 г. относно искане за отнемане на съдебния имунитет на RQ,

да се отхвърли жалбата за отмяна на ответника пред Общия съд на Европейския съюз и да се постанови окончателно решение по въпросите, които са предмет на настоящата жалба, или, ако етапът на производството не позволява на Съда да реши спора, да върне делото на Общия съд за ново разглеждане,

да се осъди жалбоподателят в първоинстанционното производство да заплати съдебните разноски, направени от Комисията, както в първоинстанционното, така и в настоящото производство.

Основания и основни доводи

Комисията изтъква три основания за жалбата си:

Първо: Комисията обратно на Общия съд счита, че решението за отнемане на имунитета не представлява увреждащ акт за жалбоподателя и че поради това не може да бъде предмет на жалба за отмяна. Щом приемало жалбата за допустима, съдебното решение било опорочено от грешка при прилагане на правото.

Второ: Комисията счита, че обжалваното съдебно решение неправилно тълкува правото на изслушване, закрепено в член 41, параграф 2, буква а) от Хартата на основните права на Европейския съюз, тъй като се основава на погрешно тълкуване и неправилно прилагане на член 4, параграф 3 от ДЕС (принцип на лоялно сътрудничество) и на общия принцип на взаимно доверие между органите на Съюза и органите на държавите членки.

Трето: Комисията счита, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че с поведението си Комисията не е зачела в достатъчна степен правото на жалбоподателя да бъде изслушан.

____________