Language of document :

Euroopa Komisjoni 21. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda laiendatud koosseisus) 24. oktoobri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-29/17: RQ versus komisjon

(kohtuasi C-831/18 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: J.-P. Keppenne, J. Baquero Cruz)

Teine menetlusosaline: RQ

Apellandi nõuded

tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu (seitsmes koda laiendatud koosseisus) 24. oktoobri 2018. aasta otsus kohtuasjas T-29/17 osas, milles sellega tühistati komisjoni 2. märtsi 2016. aasta otsus C(2016) 1449 final, mis puudutab taotlust võtta RQ-lt kohtulik puutumatus;

jätta rahuldamata tühistamishagi, mille apellatsioonimenetluse vastustaja esitas Euroopa Liidu Üldkohtusse, ning teha lõplik otsus apellatsioonkaebuse esemeks olevates küsimustes või kui vaidlus ei ole menetlusstaadiumis, mis lubaks Euroopa Kohtul asjas otsuse teha, siis saata kohtuasi otsuse tegemiseks tagasi Üldkohtule;

mõista komisjoni kohtukulud nii esimeses kohtuastmes kui ka käesolevas apellatsioonimenetluses välja esimese kohtuastme hagejalt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab komisjon kolm väidet:

Esiteks leiab komisjon erinevalt Üldkohtust, et puutumatuse võtmise otsuse ei ole hageja huve kahjustav akt ja seega ei saa selle peale esitada tühistamishagi. Apellatsioonkaebuse esemeks olevas kohtuotsuses, millega hagiavaldus vastuvõetavaks loeti, on niisiis rikutud õigusnormi.

Teiseks leiab komisjon, et apellatsioonkaebuse esemeks olevas kohtuotsuses tõlgendatakse ebaõigesti Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 lõike 2 punktiga a kaitstud õigust olla ära kuulatud, kuna kohtuotsus põhineb ELL artikli 4 lõike 3 (lojaalse koostöö põhimõte) ja liidu organite ning liikmesriikide ametiasutuste vastastikuse usalduse põhimõtte ekslikul tõlgendusel ja kohaldamisel.

Kolmandaks leiab komisjon, et Üldkohus rikkus õigusnormi komisjoni tegevuse kvalifitseerimisel käesoleval juhul, leides et komisjon ei järginud piisavalt hageja õigust olla ära kuulatud.

____________