Language of document :

Žalba koju je 21. prosinca 2018. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (sedmo prošireno vijeće) od 24. listopada 2018. u predmetu T-29/17, RQ protiv Komisije

(predmet C-831/18 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: J.-P. Keppenne, J. Baquero Cruz, agenti)

Druga stranka u postupku: RQ

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda Europske unije (sedmo prošireno vijeće) od 24. listopada 2018. u predmetu T-29/17, u dijelu u kojem se njome poništava odluka Komisije C(2016) 1449 final od 2. ožujka 2016., koja se odnosi na zahtjev za ukidanje RQ-ova imuniteta od sudskih postupaka RQ-u;

odbije tužbu za poništenje koju je Općem sudu Europske unije podnijela druga stranka u žalbenom postupku, i konačno odluči o pitanjima koja su predmet ove žalbe, ili, ako stanje postupka ne dopušta da Sud o tome odluči, vrati predmet na odlučivanje Općem sudu;

naloži tužitelju u prvom stupnju snošenje Komisijinih troškova u prvostupanjskom postupku i postupku povodom ove žalbe.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj žalbi Komisija ističe tri žalbena razloga:

Prvo, za razliku od Općeg suda, Komisija smatra da odluka o ukidanju imuniteta nije akt koji negativno utječe na tužitelja i stoga ne može biti predmet tužbe za poništenje. Pobijana presuda stoga sadržava pogrešku koja se tiče prava u dijelu u kojem se u njoj smatra da je tužba dopuštena.

Drugo, Komisija smatra da se u pobijanoj presudi pogrešno tumači pravo na saslušanje, iz članka 41. stavka 2. točke (a) Povelje Europske unije o temeljnim pravima, jer se to tumačenje temelji na pogrešnom tumačenju i primjeni članka 4. stavka 3. UEU-a (načelo lojalne suradnje) i općeg načela uzajamnog povjerenja između Unijinih tijela i tijela država članica.

Treće, Komisija smatra da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava prilikom kvalifikacije Komisijina postupanja u predmetnom slučaju, jer je smatrao da se njime nije dovoljno poštovalo tužiteljevo pravo na saslušanje.

____________