Language of document :

Odvolanie podané 21. decembra 2018: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma rozšírená komora) z 24. októbra 2018 vo veci T-29/17, RQ/Komisia

(vec C-831/18 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: J.-P. Krepenne, J. Braquero Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: RQ

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu (siedmej rozšírenej komory) Európsekj únie z 24. októbra 2018 vo veci T-29/17, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie C(2016) 1449 final z 2. marca 2016 o žiadosti o zbavení imunity RQ,

zamietnuť žalobu o neplatnosť, ktorú podala žalobkyňa v odvolacom konaní na Všeobecný súd Európskej únie a vydať konečné rozhodnutie o otázkach, ktoré sú predmetom prejednávaného odvolania, a ak stav veci nedovoľuje, aby Súdny dvor vydal konečné rozhodnutie, vrátiť vec Všeobecnému súdu, aby rozhodol vo veci samej,

uložiť žalobkyni v prvostupňovom konaní povinnosť nahradiť trovy konania Komisie v prvostupňovom aj v odvolacom konaní.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania Komisia uvádza tri odvolacie dôvody:

Po prvé, na rozdiel od Všeobecného súdu Komisia zastáva názor, že rozhodnutie o zbavení imunity nie je aktom spôsobujúcim ujmu žalobkyni a preto nemôže byť predmetom žaloby o neplatnosť. Rozsudok napadnutý odvolaním je preto poznačený nesprávnym právnym posúdením, keďže považuje žalobu za prípustnú.

Po druhé, Komisia zastáva názor, že rozsudok napadnutý odvolaním poskytuje nesprávny výklad práva byť vypočutý zakotveného v článku 41 ods. 2 písm. a) Charty základných práv Európskej únie, pretože je založený na nesprávnom výklade a uplatnení článku 4ods. 3 ZEÚ (zásada lojálnej spolupráce) a všeobecnej zásady vzájomnej dôvery medzi orgánmi Únie a orgánmi členských štátov.

Po tretie, Komisia zastáva názor, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri klasifikácii konania Komisie v prejednávanej veci, keď usudzoval, že Komisia dostatočne nedodržala právo žalobkyne byť vypočutá.

____________