Language of document :

Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 21. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi razširjeni senat) z dne 24. oktobra 2018 v zadevi T-29/17, RQ/Komisija

(Zadeva C-831/18 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Evropska komisija (zastopnika: J.-P. Keppenne, J. Baquero Cruz, agenta)

Druga stranka v postopku: RQ

Predlogi

Razveljavitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije (sedmi razširjeni senat) z dne 24. oktobra 2018 v zadevi T-29/17 v delu, v katerem je bila z njo razglašena ničnost Sklepa Komisije C(2016) 1449 final z dne 2. marca 2016 o zahtevi za odvzem imunitete pred sodnimi postopki osebi RQ;

Zavrnitev ničnostne tožbe druge stranke v postopku s pritožbo, ki je bila vložena pri Splošnem sodišču Evropske unije, in dokončna odločitev o vprašanjih, ki so predmet te pritožbe, ali – če stanje postopka ne dovoljuje, da bi o zadevi odločilo Sodišče – vrnitev zadeve v razsojanje Splošnemu sodišču;

Naložitev stroškov, ki jih je Komisija priglasila na prvi stopnji in v zvezi s to pritožbo, tožeči stranki na prvi stopnji.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija v utemeljitev pritožbe navaja tri pritožbene razloge:

Prvi pritožbeni razlog: Komisija v nasprotju s Splošnim sodiščem meni, da sklep o odvzemu imunitete ni akt, ki posega v položaj tožeče stranke, in da torej ne more biti predmet ničnostne tožbe. V sodbi, ki se izpodbija s pritožbo, je bilo zato s tem, da je bilo ugotovljeno, da je tožba dopustna, napačno uporabljeno pravo.

Drugi pritožbeni razlog: Komisija meni, da je v sodbi, ki se izpodbija s pritožbo, podana napačna razlaga pravice do izjave, določene v členu 41(2)(a) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ker temelji na napačni razlagi in uporabi člena 4(3) PEU (načelo lojalnega sodelovanja) ter splošnega načela vzajemnega zaupanja med organi Unije in organi držav članic.

Tretji pritožbeni razlog: Komisija meni, da je Splošno sodišče s tem, da je ugotovilo, da ravnanje Komisije v obravnavanem primeru ni zadostovalo, da bi bila spoštovana pravica tožeče stranke do izjave, napačno uporabilo pravo pri opredelitvi tega ravnanja.

____________