Language of document :

Överklagande ingett den 21 december 2018 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 24 oktober 2018 i mål T-29/17, RQ mot kommissionen

(Mål C-831/18 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: J.-P. Keppenne, J. Baquero Cruz)

Övrig part i målet: RQ

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som Europeiska unionens tribunal (sjunde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 24 oktober 2018 i mål T-29/17, i den del kommissionens beslut C(2016)1449 final av den 2 mars 2016, angående en begäran om upphävande av RQ:s immunitet, ogiltigförklaras,

ogilla den talan som RQ väckte vid Europeiska unionens tribunal och slutligt avgöra de frågor som är föremål för förevarande överklagande, eller, om målet vid domstolen inte anses vara färdigt för avgörande, återförvisa målet till tribunalen för prövning, och

förplikta RQ att ersätta kommissionens rättegångskostnader både i målet vid tribunalen och i målet vid domstolen.

Grunder och huvudargument

Kommissionen har åberopat följande tre grunder till stöd för överklagandet:

Tvärtemot tribunalen anser kommissionen att beslutet att upphäva RQ:s immunitet inte utgör en rättsakt som gå denne emot och att detta beslut således inte kan vara föremål för en talan om ogiltigförklaring. Den överklagade domen bygger således på felaktig rättstillämpning i den del det fastslås att talan kan upptas till sakprövning.

Kommissionen anser att den överklagade domen, vad avser rätten att yttra sig, vilket är en rättighet som stadfästs genom artikel 41.2 a i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, bygger på en felaktig tolkning av denna rättighet, som i sin tur bygger på en felaktig tillämpning av artikel 4.3 FEU (principen om lojalt samarbete) och av den allmänna principen om ömsesidigt förtroende mellan EU-organen och medlemsstaternas myndigheter.

Kommissionen anser att tribunalen gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning vad avser bedöminingen av kommissionens beteende i det aktuella fallet genom att anse kommissionen inte betett sig på ett sätt som säkerställer RQ:s rätt att yttra sig.

____________