Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Judecătoria Rădăuţi (Romania) on esittänyt 3.12.2018 – OF v. PG

(asia C-759/18)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Judecătoria Rădăuţi

Pääasian asianosaiset

Valittaja: OF

Vastapuoli: PG

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko asetuksen N:o 2201/20031 3 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että se, että vastapuoli ei ole esittänyt väitettä, jonka mukaan romanialaiset tuomioistuimet eivät olisi kansainvälisesti toimivaltaisia antamaan ratkaisua asiassa, jonka kohteena on ”avioero ja alaikäinen lapsi”, vastaa hänen hiljaista suostumustaan siihen, että asian ratkaisee tuomioistuin, jossa hakija on saattanut asian vireille, jos asianosaisten asuinpaikka on jossain toisessa [Euroopan unionin] jäsenvaltiossa (tässä tapauksessa Italiassa) ja avioerohakemus on esitetty sen valtion tuomioistuimelle, jonka kansalaisia asianosaiset ovat?

Onko asetuksen N:o 2201/2003 3 artiklan 1 kohtaa ja 17 artiklaa tulkittava siten, että tuomioistuimen on otettava omasta aloitteestaan huomioon peruste, jonka mukaan romanialaiset tuomioistuimet eivät ole kansainvälisesti toimivaltaisia antamaan ratkaisua ”avioerosta ja alaikäisestä lapsesta”, tai että se voi ottaa tällaisen perusteen huomioon, jos jossain toisessa [Euroopan unionin] jäsenvaltiossa (tässä tapauksessa Italiassa) asuvat asianosaiset eivät ole tehneet sopimusta toimivaltaisen tuomioistuimen valinnasta (mistä seuraa, että hakemus hylätään sillä perustella, että se ei kuulu romanialaisten tuomioistuinten toimivaltaan), ensisijaisesti siviiliprosessikoodeksin (Codul de procedură civilă) 915 §:n 2 momentin säännöksiin nähden, joiden mukaan voidaan ottaa huomioon väite, jonka mukaan Judecătoriei Rădăuţilla (Rădăuţin ensimmäisen asteen tuomioistuin) ei ole yksinomaista alueellista toimivaltaa (sillä seurauksella, että asian ratkaisemista koskevasta toimivallasta kieltäydytään Judecătoriei Sectorului 5 Bucureștin hyväksi (Bukarestin alueen 5 ensimmäisen asteen tuomioistuin, Romania) ja että annetaan ratkaisu asiakysymyksestä), kun otetaan erityisesti huomioon, että nämä artiklat ovat epäedullisempia kuin kansallisen oikeusjärjestyksen säännökset (siviiliprosessikoodeksin (Codul de procedură civilă) 915 §:n 2 momentti)?

Onko asetuksen N:o 2201/2003 12 artiklan 1 kohdan b alakohdan ilmaisua ”kyseisten tuomioistuinten toimivalta on puolisoiden ja vanhempainvastuunkantajien nimenomaisesti tai millä muulla tavalla tahansa yksiselitteisesti hyväksymä asian vireillepanoajankohtana” tulkittava siten, että jos asianosaiset, jotka asuvat jossain toisessa [Euroopan unionin] jäsenvaltiossa (tässä tapauksessa Italiassa), valitsevat toimivaltaiseksi tuomioistuimeksi antamaan ratkaisun avioerohakemuksesta sen valtion tuomioistuimen, jonka kansalaisia he ovat (Judecătoria Rădăuţi (Rădăuţin ensimmäisen asteen tuomioistuin)), tästä tulee automaattisesti toimivaltainen antamaan ratkaisu vaatimuksista, jotka liittyvät ”vanhempien valtuuksien käyttöön, lapsen asuinpaikkaan sekä sen määrittämiseen, miten vanhemmat osallistuvat lapsen kasvatukseen ja koulutukseen liittyviin menoihin”?

Onko asetuksen N:o 2201/2003 2 artiklan 7 alakohdan ja 12 artiklan käsitettä ”vanhempainvastuu” tulkittava siten, että se käsittää myös siviilikoodeksin (Codul civil) 483 §:n käsitteen ”vanhempien valtuudet”, siviilikoodeksin (Codul civil) 400 §:n käsitteen ”lapsen asuinpaikka” ja siviilikoodeksin (Codul civil) 402 §:n käsitteen ”vanhempien osallistuminen lapsen kasvatukseen ja koulutukseen liittyviin menoihin”?

____________

1 Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/200 kumoamisesta 27.11.2003 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003 EUVL 2003, L 338, s. 1).