Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Judecătoria Rădăuţi (Rumunsko) 3. decembra 2018 – OF/PG

(vec C-759/18)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Judecătoria Rădăuţi

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: OF

Odporkyňa: PG

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2201/20031 vykladať v tom zmysle, že nenamietanie nedostatku medzinárodnej právomoci rumunských súdov odporkyňou rozhodovať vo veci, predmetom ktorej je „rozvod manželstva s maloletým dieťaťom“ znamená jej konkludentný súhlas s tým, aby vo veci rozhodoval súd, na ktorý navrhovateľ podal žalobu v prípade, že účastníci majú ich obvyklý pobyt v inom členom štáte [Európskej únie] (v prejednávanej veci v Taliansku) a návrh na rozvod manželstva bol podaný na súd členského štátu, ktorého sú štátnymi príslušníkmi?

2.    Majú sa článok 3 ods. 1 a článok 17 nariadenia (ES) č. 2201/2003 vykladať v tom zmysle, že súd musí alebo môže vyhlásiť ex offo nedostatok medzinárodnej právomoci rumunských súdov rozhodovať o „rozvode manželstva s maloletým dieťaťom“ v prípade, že neexistuje dohoda účastníkov s bydliskom v inom členskom štáte [Európskej únie] (v prejednávanej veci v Taliansku) o voľbe právomoci súdu (s následných zamietnutím návrhu, keďže nepatrí do právomoci rumunských súdov) s prioritou vo vzťahu k ustanoveniam článku 915 ods. 2 Codul de procedură civilă (civilný sporový poriadok), podľa ktorých možno vyhlásiť nedostatok miestnej výlučnej príslušnosti Judecătoria Rădăuţi (Súd prvého stupňa Rădăuţi, Rumunsko) [s následkom, že sa právomoc rozhodovať vo veci odmietne v prospech Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti (súd prvého stupňa pre piaty obvod mesta Bukurešť, Rumunsko) a vo veci sa meritórne rozhodne], najmä z dôvodu, že uvedené ustanovenia sú menej priaznivé ako ustanovenia vnútroštátneho poriadku [článok 915 ods. 2 Codul de procedură civilă (Civilný sporový poriadok)]?

3.    Má sa slovné spojenie „manželia a nositelia rodičovských práv a povinností prijali právomoc týchto súdov… iným jednoznačným spôsobom v čase začatia konania“ uvedené v článku 12 ods. 1 písm. b) nariadenia č. nariadenia (ES) č. 2201/2003 vykladať v tom zmysle, že účastníci konania, ktorí majú svoj obvyklý pobyt v inom členskom štáte [Európskej únie] (v prejednávanej veci v Taliansku) a uzavrú dohodu o voľbe právomoci rozhodnúť o návrhu na rozvod manželstva v prospech súdu členského štátu, ktorého sú štátnymi príslušníkmi [Judecătoria Rădăuţi (súd prvého stupňa Rădăuţi, Rumunsko)], tak má tento súd automaticky právomoc rozhodovať v ostatnej časti návrhu týkajúcej sa „rodičovských práv a povinností, bydliska dieťaťa a určenia príspevku rodičov na výživné a výchovu dieťaťa“?

4.    Má sa pojem „rodičovské práva a povinnosti“ podľa článku 2 bod 7 a článku 12 nariadenia (ES) č. 2201/2003 vykladať v tom zmysle, že zahŕňa aj pojem „rodičovské práva a povinnosti“ stanovený v článku 483 Codul civil (občiansky zákonník), „bydlisko dieťaťa“ upravený v článku 400 Codul civil (občiansky zákonník) a „príspevok rodičov na výživné a výchovu dieťaťa“ upravený v článku 402 Codul civil (občiansky zákonník)?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Ú. v. EÚ L 338, 2003, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 243).