Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Judecătoria Rădăuţi (Rumänien) den 3 december 2018 – OF mot PG

(Mål C-759/18)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Judecătoria Rădăuţi

Parter i det nationella målet

Klagande: OF

Motpart: PG

Tolkningsfrågor

1.     Ska artikel 3.1 i rådets förordning (EG) nr 2201/20031 tolkas så, att det förhållandet att svaranden underlåtit att framställa en invändning om att rumänska domstolar saknar internationell behörighet att pröva ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar med minderåriga barn ska anses innebära att svaranden underförstått har gett sitt medgivande till att målet avgörs av den domstol vid vilken käranden anhängiggjort målet, för det fall parterna har sitt stadigvarande hemvist i en annan medlemsstat [i Europeiska unionen] (i förevarande fall Italien) och ansökan om äktenskapsskillnad lämnats till domstolarna i den stat där parterna är medborgare?

2.    Ska artikel 3.1 och artikel 17 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 tolkas så, att en domstol ex officio ska eller får uppta en invändning om att rumänska domstolar saknar internationell behörighet att pröva ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar med minderåriga barn i avsaknad av ett avtal mellan parterna, som är bosatta i en annan medlemsstat [i Europeiska unionen] (i förevarande fall Italien) angående val av behörig domstol (och följaktligen avvisa ansökan på grund av att rumänska domstolar saknar behörighet att pröva den), samt ges företräde framför artikel 915.2 i Codul de procedură civilă (lag om förfarandet i tvistemål) enligt vilken en invändning om att Judecătoria Rădăuţi (Förstainstansdomstolen i Rădăuţi) saknar exklusiv internationell behörighet får framställas [med följd att denna domstol ska förklara sig obehörig att pröva målet till förmån för Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti (domstol i första instans i område 5 i Bucarest, Rumänien) som ska avgöra målet i sak], i synnerhet då nämnda artiklar är mindre förmånliga jämfört med bestämmelserna i nationell rätt [artikel 915.2 i Codul de procedură civilă (lag om förfarandet i tvistemål)] ?

3.     Ska uttrycket ”dessa domstolars behörighet har godtagits … på något annat entydigt sätt av makarna och personerna med föräldraansvar, vid den tidpunkt då talan väcks” i artikel 12.1 b i förordning (EG) nr 2201/2003 tolkas så, att om parterna – som har sitt stadigvarande hemvist i en annan medlemsstat [i Europeiska unionen] (i förevarande fall Italien) – som behörig domstol att pröva ett mål om äktenskapsskillnad väljer en domstol i den medlemsstat de är medborgare i [Judecătoria Rădăuţi (Förstainstansdomstolen i Rădăuţi)] är denna domstol automatiskt behörig att pröva yrkanden avseende ”föräldraansvar, minderåriga barns hemvist och fastställande av föräldrarnas underhåll för barnets uppehälle och uppfostran”?

4.    Ska uttrycket ”föräldraansvar” i artikel 2.7 och artikel 12 i förordning nr 2201/2003 tolkas så, att det även omfattar begreppen ”föräldraansvar” i artikel 483 i Codul civil (civillagen), ”minderårigs hemvist” i artikel 400 i Codul civil (civillagen), och ” föräldrarnas underhåll för barnets uppehälle och uppfostran” i artikel 402 i Codul civil (civillagen)?

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (EUT L 338, 2003, s. 1)