Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta domstolen (Švédsko) 30. novembra 2018 – Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI)/Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB

(vec C-753/18)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Högsta domstolen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI)

Odporcovia: Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB

Prejudiciálne otázky

Znamená prenájom motorových vozidiel, ktoré sú štandardne vybavené rádiovými prijímačmi, že osoba, ktorá ich prenajíma, je používateľom, ktorý uskutočňuje verejný prenos v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 2001/291 a [verejné šírenie] v zmysle článku 8 ods. 2 smernice 2006/115?2

Aký je prípadný význam objemu činností prenájmu motorových vozidiel a trvania jednotlivých prenájmov?

____________

1 Smernica 2001/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 2001, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 376, 2006, s. 28).