Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta domstolen (Sverige) den 30 november 2018 – Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI) / Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB

(Mål C-753/18)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Högsta domstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI)

Svarande: Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB

Tolkningsfrågor

Innebär uthyrning av bilar som är standardutrustade med radiomottagare att den som hyr ut bilarna är en användare som åstadkommer en överföring till allmänheten i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/291 respektive en återgivning för allmänheten i den mening som avses i artikel 8.2 i direktiv 2006/1152 ?

Vilken betydelse, om någon, har omfattningen av biluthyrningsverksamheten och hyrestiden?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT 2001, L 167, s.10)

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (EUT 2006, L 376, s. 28)