Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 17. prosince 2018 Jean-Françoisem Jalkhem proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 17. října 2018 ve věci T-27/17, Jalkh v. Parlament

(Věc C-793/18 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Jean-François Jalkh (zástupce: F. Wagner, advokát)

Další účastník řízení: Evropský parlament

Návrhová žádání

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek sedmého senátu Tribunálu Evropské unie ze dne 17. října 2018 (T-27/17);

a v důsledku toho:

zrušil rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 22. listopadu 2016, kterým se přijímá zpráva č. A8-0319/2016 o zbavení imunity a výsad Jean-Françoise JALKHA, člena Evropského parlamentu;

rozhodl o částce, kterou je třeba navrhovateli přiznat z titulu nákladů řízení;

uložil Evropskému parlamentu náhradu všech nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Důvody kasačního opravného prostředku vycházejí z porušení unijního práva, z nesprávného právního posouzení a nesprávného posouzení právní povahy skutkového stavu, jakož i ze zjevně nesprávného posouzení.

K úvodním poznámkám rozsudku

Na rozdíl od toho, co uvádí Tribunál v bodě 21 napadeného rozsudku, nezbavení poslanecké imunity neupírá poškozenému možnost domáhat se ve Francii vůči poslanci náhrady škody ve výlučně občanskoprávní rovině na základě zavinění [článek 1240 Code civil (občanský zákoník)].

K prvnímu žalobnímu důvodu, jímž se Tribunál zabýval

Závěry Tribunálu vycházejí z nerozlišení dvou ustanovení. Bod H [sporného rozhodnutí] spadá do argumentace související s článkem 8 protokolu č. 7, týkajícím se projevování názorů, zatímco Tribunál v bodech 44 až 46 rozvádí svou argumentaci k téže otázce s odkazem na článek 9 protokolu č. 7, týkající se imunity, jenž odkazuje na příslušné vnitrostátní předpisy.

Ke druhému a třetímu žalobnímu důvodu, jimiž se Tribunál zabýval

Tribunál se dopustil zjevně nesprávného posouzení, když nepřiznal Pracovnímu dokumentu Generálního ředitelství pro výzkum Evropského parlamentu nazvanému „Parlamentní imunita v členských státech Evropského společenství a v Evropském parlamentu, řada Právní záležitosti“ závaznost a nezohlednil zásady v něm připomenuté, což jej vedlo k nesprávnému uplatnění článku 9 protokolu č. 7 na skutkový stav projednávané věci.

Ke čtvrtému žalobnímu důvodu, jímž se Tribunál zabýval

K dosavadní judikatuře

Navzdory tomu, že Tribunál uvádí opak, existuje ustálená judikatura Parlamentu „spočívající v zamítání žádostí o zbavení poslanecké imunity vycházejících ze skutkových okolností souvisejících s politickou aktivitou poslanců“, která jej měla vést k odlišnému závěru stran zbavení poslanecké imunity.

fumus persecutionis

Neexistuje žádný přezkum stranickosti či nestrannosti spolku ze strany soudních orgánů, k čemuž měl Tribunál přihlédnout na základě pouhého nahlédnutí do zákona ze dne 29. července 1881.

Tribunál měl možnost analýzou znění pozvánky na seminář Fédération des Maisons des Potes (Federace Domů kamarádů, Francie) ověřit stranickost tohoto spolku, který je politickým protivníkem politické strany Front National (Národní fronta, Francie) a Jean-Françoise Jalkha.

Jde tedy o rozpoznaný případ fumus persecutionis.

____________