Language of document :

Appel iværksat den 17. december 2018 af Jean-François Jalkh til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 17. oktober 2018 i sag T-27/17, Jalkh mod Parlamentet

(Sag C-793/18 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Jean-François Jalkh (ved advokat F. Wagner)

Den anden part i appelsagen: Europa-Parlamentet

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Annullation af dom afsagt den 17. oktober 2018 af Den Europæiske Unions Ret (Syvende Afdeling) (sag T-27/17).

Følgelig:

Annullation af Europa-Parlamentets afgørelse af 22. november 2016 om vedtagelse af rapport nr. A8-0319/2016 om anmodningen om ophævelse af medlem af Europa-Parlamentet Jean-François JALKH’s privilegier og immuniteter.

Domstolen træffer afgørelse om det beløb, der skal tildeles appellanten til dækning af procesudgifter.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appelanbringenderne vedrører tilsidesættelse af EU-retten, retlige fejl og fejl ved kvalificeringen af de faktiske omstændigheders retlige karakter samt anlæggelse af et åbenbart urigtigt skøn.

Om indledende bemærkninger til dommen

I modsætning til det af Retten fastslåede i den appellerede doms præmis 21 fratager en manglende ophævelse af den parlamentariske immunitet ikke en part muligheden for i Frankrig civilt at retsforfølge et parlamentsmedlem med henblik på erstatning for et tab på grundlag af culpa (artikel 1240 i den civile lovbog).

Om det første anbringende, som Retten undersøgte

Rettens analyse er baseret på en sammenblanding af to bestemmelser. Punkt H indgår i begrundelsen med henvisning til artikel 8 i Protokol nr. 7, om meningstilkendegivelser, mens Retten fremstiller sin begrundelse vedrørende samme emne i præmis 44-46, med henvisning til artikel 9 i Protokol nr. 7, om immunitet, som henviser til de relevante nationale bestemmelser.

Om det andet og tredje anbringende, som Retten undersøgte

Retten anlagde et åbenbart urigtigt skøn, da den ikke tillagde arbejdsdokumentet fra Generaldirektoratet for Research »Parliamentary Immunity in the Member States of the European Union and in the European Parliament, Legal Affairs Series« en normativ værdi og ikke tog hensyn til de deri anførte principper, hvilket medførte, at den anlagde en forkert vurdering af artikel 9 i Protokol nr. 7 henset til de faktiske omstændigheder i den foreliggende sag.

Om det fjerde anbringende, som Retten undersøgte

Om eksisterende retspraksis

I modsætning til det af Retten fastslåede fandtes der en fast praksis i Parlamentet »om at afvise anmodninger om ophævelse af den parlamentariske immunitet, som er baseret på faktiske omstændigheder, der vedrører parlamentsmedlemmernes politiske aktiviteter«, som burde have ført til, at Retten var kommet frem til en anden konklusion vedrørende ophævelsen af den parlamentariske immunitet.

Om fumus persecutionis

De retslige myndigheder efterprøver ikke, om en sammenslutning er partisk eller ikke, hvilket Retten kunne indse ved den blotte læsning af loven af 29. juli 1881.

Retten kunne ved en undersøgelse af ordlyden af invitationen til konferencen fra Fédération des Maisons des Potes konstatere den partiske karakter af denne sammenslutning, som er en politisk modstander til Front National og til Jean-François Jalkh.

Der er tale om et klart tilfælde af fumus persecutionis.

____________