Language of document :

Valitus, jonka Jean-François Jalkh on tehnyt 17.12.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-27/17, Jalhk v. parlamentti, 17.10.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-793/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Jean-François Jalkh (edustaja: F. Wagner)

Muu osapuoli: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen seitsemännen jaoston 17.10.2018 antama tuomio (T-27/17) on kumottava

Näin ollen

Euroopan parlamentin 22.11.2016 tekemä päätös, jolla hyväksytään Euroopan parlamentin jäsen Jean-François Jalkhin koskemattomuuden ja vapauksien pidättämistä koskevaa pyyntöä koskeva raportti nro A8-0319/2016, on kumottava

Valittajalle oikeudenkäyntikuluina myönnettävästä summasta on päätettävä lain mukaan

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valitusperusteet koskevat unionin oikeuden loukkaamista, oikeudellista virhettä ja tosiseikkojen oikeudellisessa luonnehdinnassa tapahtunutta virhettä sekä ilmeistä arviointivirhettä.

Alustavat huomautukset tuomiosta

Toisin kuin unionin yleinen tuomioistuin valituksenalaisen tuomion 21 kohdassa katsoo, parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämättä jättäminen ei johda siihen, että asianosaiselta evätään mahdollisuus ryhtyä Ranskassa oikeustoimiin saadakseen vahingonkorvausta siviilioikeudellisessa menettelyssä, jossa vedotaan parlamentin jäsenen korvausvastuuseen (Code civilen 1240 §).

Unionin yleisen tuomioistuimen tarkastelema ensimmäinen kanneperuste

Unionin yleisen tuomioistuimen tarkastelu perustuu valittajan mukaan sekaannukseen kahden säännöksen välillä. Kohta H tarkastellaan siinä osassa, jossa viitataan pöytäkirjan nro 7 8 artiklaan, jossa on kyse mielipiteiden ilmaisemisesta, vaikka unionin yleinen tuomioistuin esittää tätä samaa aihetta koskevat päättelynsä 44–46 kohdassa, jossa se viittaa pöytäkirjan nro 7 9 artiklaan, jossa on kyse koskemattomuudesta ja jossa viitataan merkityksellisiin kansallisiin säännöksiin.

Unionin yleisen tuomioistuimen tarkastelema toinen ja kolmas kanneperuste

Unionin yleinen tuomioistuin tekee ilmeisen arviointivirheen jättäessään katsomatta, että Euroopan parlamentin tutkimuksen pääosaston oikeudellisten asioiden sarjassa laatimalla asiakirjalla, jonka otsikko on ”Parlamentaarinen koskemattomuus Euroopan yhteisön jäsenvaltioissa ja Euroopan parlamentissa”, on normatiivinen arvo ja jättäessään ottamatta huomioon siinä muistutetut periaatteet, minkä vuoksi se arvioi pöytäkirjan nro 7 9 artiklaa virheellisesti käsiteltävän asian tosiseikkojen valossa.

Unionin yleisen tuomioistuimen tarkastelema neljäs kanneperuste

-    Olemassa oleva päätöskäytäntö

Toisin kuin unionin yleinen tuomioistuin katsoo, parlamentilla oli vakiintunut päätöskäytäntö, ”jonka mukaan se hylkäsi parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevat pyynnöt, jotka perustuivat tosiseikkoihin, jotka liittyivät parlamentin jäsenten poliittiseen toimintaan”, ja parlamentin olisi valittajan mukaan pitänyt tehdä erilainen johtopäätös parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämisestä.

-    Fumus persecutionis

Oikeusviranomaiset eivät millään tavoin valvo sitä, onko yhdistys luonteeltaan puolue vai ei, ja unionin tuomioistuimen olisi otettava tämä huomioon vain lukemalla 29.7.1881 annettu laki.

Unionin yleinen tuomioistuin pystyi tarkistamaan Bureau National de Vigilance contre l’Antisémitismen tiedotteesta, että kyseinen yhdistys, joka vaatii Front Nationalin hajottamista ja on siis Jean-François Jalkhin poliittinen vastustaja, on luonteeltaan puolue.

Tapauksessa on valittajan mukaan kyseessä fumus persecutionis.

____________