Language of document :

Överklagande ingett den 17 december 2018 av Jean-François Jalkh av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 17 oktober 2018 i mål T-27/17, Jalkh mot parlamentet

(Mål C-793/18 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Jean-François Jalkh (ombud: F. Wagner, avocat)

Övrig part i målet: Europaparlamentet

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som Europeiska unionens tribunal (sjunde avdelningen) meddelade den 17 oktober 2018 (T-27/17),

ogiltigförklara Europaparlamentets beslut av den 22 november 2016 om antagande av rapport nr A8-0319/2016 angående ansökan om upphävande av europaparlamentsledamot Jean-François JALKHS parlamentariska immunitet,

fastställa den ersättning för rättegångskostnader som klaganden enligt gällande lagstiftning har rätt till,

förplikta Europaparlamentet att ersätta samtliga kostnader för förfarandet.

Grunder och huvudargument

Grunderna för överklagandet avser åsidosättande av unionsrätten, felaktig rättstillämpning, oriktig bedömning vid fastställandet av de rättsliga omständigheterna, samt en uppenbart oriktig bedömning.

Angående de inledande synpunkterna i domen

I motsats till vad tribunalen funnit i punkt 21 i den överklagade domen, hävdar klaganden att den omständigheten att den parlamentariska immuniteten inte har upphävts inte innebär att en part förlorar möjligheten att, inom ramen för ett tvistemål i Frankrike, väcka talan gentemot en parlamentsledamot om ersättning för skada, när fråga är om oaktsamhet (artikel 1240 i civillagen).

Angående den första grunden som prövades av tribunalen

Tribunalens analys beror på ett missförstånd avseende två bestämmelser. Punkt H omfattas av den argumentation som avser artikel 8 i protokoll nr 7 angående uttryck för åsikter, medan tribunalen utvecklade sin argumentation härom i punkterna 44–46, med avseende på artikel 9 i protokoll nr 7 angående immunitet, varvid sistnämnda bestämmelse hänvisar till tillämpliga nationella bestämmelser.

Angående den andra och den tredje grunden som prövades av tribunalen

Tribunalen gjorde sig skyldig till en uppenbart oriktig bedömning då den fann att ”Arbetsdokumentet från Europaparlamentets generaldirektorat för forskning angående parlamentarisk immunitet i Europeiska gemenskapens medlemsstater och i Europaparlamentet, serien Rättsliga frågor” saknade normativ betydelse, och underlät att beakta de principer som framgår av detta arbetsdokument, vilket medförde att tribunalen felaktig tillämpade artikel 9 i protokoll nr 7 med avseende på omständigheterna i målet.

Angående den fjärde grunden som prövades av tribunalen

Angående befintlig rättspraxis

I motsats till vad tribunalen funnit, förelåg fast praxis från parlamentet som ”innebar att avslag lämnades på de ansökningar om upphävande av parlamentarisk immunitet som grundades på omständigheter som avsåg parlamentledamöters politiska aktivitet”, vilken skulle ha medfört en annan slutsats angående upphävandet av parlamentarisk immunitet.

Angående fumus persecutionis

De rättsliga myndigheterna utför ingen kontroll av huruvida en förening är partisk eller ej, vilket tribunalen borde ha tagit hänsyn till i enlighet med lag av den 29 juli 1881.

Tribunalen kunde sluta sig till att det framgick av lydelsen i inbjudan till den debatt som anordandes av Féderation des Maisons des Potes, att denna förening är partisk och politisk motståndare till Front National och Jean-François Falkh.

Det rör sig således om ett fall av fumus persecutionis

____________