Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Rejonowym w Słupsku (Polsko) dne 11. října 2018 – trestní řízení proti JI

(Věc C-634/18)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Rejonowy w Słupsku

Účastník původního trestního řízení

JI

Předběžné otázky

Musí být norma unijního práva obsažena v čl. 4 odst. 2 písm. a) ve spojení s čl. 2 odst. 1 písm. c) rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVV1 ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami, chápána v tom smyslu, že toto ustanovení nebrání výkladu pojmu „značné množství drog“ v každém jednotlivém případě v rámci individuálního posouzení vnitrostátním soudem a takové posouzení nevyžaduje uplatnění žádného objektivního kritéria, zejména nevyžaduje konstatování, že pachatel drží drogy za účelem činností uvedených v čl. [2] odst. [1] písm. a) tohoto rámcového rozhodnutí, tedy za účelem výroby, nabízení, nabízení za účelem prodeje, šíření, překupnictví či dodávání za jakýchkoliv podmínek?

Jsou prostředky soudní ochrany, které jsou nezbytné k zajištění efektivity a účinnosti norem unijního práva obsažených v rámcovém rozhodnutí 2004/757/SVV, zejména v čl. 4 odst. 2 písm. a) ve spojení s čl. 2 odst. 1 písm. c) tohoto rámcového rozhodnutí, v rozsahu, v němž polský zákon o boji proti drogové závislosti neobsahuje přesnou formulaci týkající se značného množství drog a ponechává tento výklad na uvážení senátu rozhodujícího v dané věci v rámci tzv. soudního uvážení, dostatečné k tomu, aby byla polským občanům zajištěna účinná ochrana vyplývající z norem unijního práva, kterými se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami?

Je vnitrostátní právní norma obsažená v čl. 62 odst. 2 zákona o boji proti drogové závislosti v souladu s unijním právem, zejména s normou obsaženou v čl. 4 odst. 2 písm. a) ve spojení s čl. 2 odst. 1 písm. c) rámcového rozhodnutí 2004/757/SVV, a pokud ano, brání chápání pojmu „značné množství omamných a psychotropních látek“ přijatému polskými vnitrostátními soudy norma unijního práva stanovící, že přísnější trestní odpovědnost se vztahuje na toho, kdo spáchal trestný čin spočívající v držení velkého množství drog za účelem činností uvedených v čl. 2 odst. 1) písm. c) rámcového rozhodnutí 2004/757/SVV?

Brání zásada rovnosti a nediskriminace (článek 14 Evropské úmluvy o lidských právech, články 20 a 21 Listiny základních práv Evropské unie ve spojení s čl. 6 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii) článku 62 odst. 2 zákona o boji proti drogové závislosti, který stanoví přísnější trestní odpovědnost za čin spočívající v držení značného množství omamných a psychotropních látek v pojetí přijatém polskými vnitrostátními soudy?

____________

1 Úř. věst. 2004, L 335, s. 8.