Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy w Słupsku (Polen) den 11. oktober 2018 – straffesag mod JI

(Sag C-634/18)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Rejonowy w Słupsku

Tiltalt i straffesagen

JI

Præjudicielle spørgsmål

Skal den EU-retlige bestemmelse i artikel 4, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 2, stk. 1, litra c), i Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA af 25. oktober 2004 om fastsættelse af mindsteregler for gerningsindholdet i strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor 1 fortolkes således, at denne bestemmelse ikke er til hinder for, at begrebet »store mængder narkotika« i hvert enkelt tilfælde fortolkes af den nationale domstol ved en individuel bedømmelse, og at denne bedømmelse ikke kræver anvendelse af noget objektivt kriterium, og navnlig ikke kræver en konstatering af, at gerningsmanden besidder dette narkotikum med henblik på at begå handlinger som omhandlet i rammeafgørelsens artikel 4, stk. 2, litra a), dvs. produktion, tilbud, udbud til salg, distribution, mæglervirksomhed, levering på hvilke som helst betingelser?

Er de foranstaltninger til domstolsbeskyttelse, som er nødvendige for at sikre virkningen og effektiviteten af de EU-retlige normer i rammeafgørelse 2004/757/RIA, navnlig i afgørelsens artikel 4, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 2, stk. 1, litra c), henset til, at den polske lov om bekæmpelse af narkotikamisbrug (UPN) ikke indeholder en præcis definition af begrebet store mængder narkotika og overlader dette spørgsmål til fortolkning ved den domstol, der træffer afgørelse i de konkrete sager, tilstrækkelige til at sikre polske statsborgere den effektive beskyttelse, der følger af de EU-retlige bestemmelser, der fastsætter mindsteregler for gerningsindholdet i strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor?

Er den nationale bestemmelse i UPN’s artikel 62, stk. 2, forenelig med EU-retten og navnlig med bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 2, stk. 1, litra c), i rammeafgørelse 2004/757/RIA, og i bekræftende fald, er den fortolkning af begrebet store mængder psykotrope stoffer og rusmidler, som polske nationale domstole har foretaget, ikke i strid med en EU-retlig norm, hvorefter den, der begår en strafbar handling i form af besiddelse af store mængder narkotika med henblik på at foretage en af de i artikel 2, stk. 1, litra c), i rammeafgørelse 2004/757/RAI anførte handlinger, er underlagt en hårdere straf?

Er UPN’s artikel 62, stk. 2, som for gerningsindholdet besiddelse af psykotrope stoffer og rusmidler i store mængder som fortolket af polske nationale domstole fastsætter en højere straf, ikke i strid med ligebehandlingsprincippet og forbuddet mod forskelsbehandling (artikel 14 [i den europæiske menneskerettighedskonvention] og artikel 20 og21 [i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder], sammenholdt med artikel 6, stk. 1, [i EU-traktaten])?

____________

1     EUT L 335, s. 8.