Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy w Słupsku (Puola) on esittänyt 11.10.2018 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on JI

(asia C-634/18)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Rejonowy w Słupsku

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

JI

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamisesta 25.10.2004 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS1 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan säännöstä, luettuna yhdessä 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan kanssa, tulkittava siten, ettei siinä estetä kansallista tuomioistuinta tulkitsemasta merkittävän huumausainemäärän käsitettä itsenäisesti ja tapauskohtaisesti käyttämättä mitään objektiivista arviointiperustetta ja erityisesti tarkastelematta sitä, onko tekijällä hallussaan huumausaineita sellaisiin käyttötarkoituksiin, joita kyseisen puitepäätöksen 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan säännös koskee, eli tuotantoa, tarjoamista, kaupan pitämistä, jakelua, välitystä tai kaikenlaista luovuttamista varten?

Ovatko puitepäätökseen 2004/757/YOS – erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan a alakohtaan luettuna yhdessä 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan kanssa – sisältyvien unionin oikeussääntöjen tehokkuuden ja toimivuuden varmistamiseksi välttämättömät oikeussuojakeinot riittäviä takaamaan Puolan kansalaisille laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamista koskeviin unionin oikeuden säännöksiin perustuvan tehokkaan oikeussuojan siltä osin kuin Puolan huumausainelaki ei sisällä merkittävää huumausainemäärää koskevaa täsmällistä muotoilua ja jättää tämän kysymyksen kunkin ratkaisukokoonpanon arvioitavaksi tapauskohtaisesti niin kutsutun tuomarin harkintavallan rajoissa?

Onko Puolan huumausainelain 62 §:n 2 momentin säännös unionin oikeuden ja erityisesti puitepäätöksen 2004/757/YOS 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan [säännöksen], luettuna yhdessä 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan kanssa, mukainen ja, jos vastaus tähän on myönteinen, eikö Puolan kansallisten tuomioistuinten käyttämä tulkinta psykotrooppisten aineiden ja huumausaineiden merkittävästä määrästä ole ristiriidassa sen unionin säännöksen kanssa, jossa säädetään, että tekijälle, joka on syyllistynyt rikokseen pitämällä hallussaan suuria huumausainemääriä puitepäätöksen 2004/757/YOS 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainittujen toimien toteuttamiseksi, voidaan määrätä ankarampia rikosoikeudellisia seuraamuksia?

Eikö Puolan huumausainelain 62 §:n 2 momentti, jossa säädetään ankarammasta rikosoikeudellisesta seuraamuksesta, jos teossa on kyse Puolan kansallisten tuomioistuinten tarkoittaman psykotrooppisen aineen tai huumausaineen merkittävän määrän hallussapidosta, ole yhdenvertaisen kohtelun periaatteen ja syrjintäkiellon vastainen ([Euroopan ihmisoikeussopimuksen] 14 artikla ja [Euroopan unionin perusoikeuskirjan] 20 ja 21 artikla, luettuna yhdessä [SEU] 6 artiklan 1 kohdan kanssa)?

____________

1 EUVL 2004, L 335, s. 8.