Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. listopada 2018. uputio Sąd Rejonowy w Słupsku (Poljska) – kazneni postupak protiv JI

(predmet C-634/18)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Rejonowy w Słupsku

Stranke glavnog postupka

JI

Prethodna pitanja

Treba li pravilo prava Unije iz članka 4. stavka 2. točke (a) u vezi s člankom 2. stavkom 1. točkom (c) Okvirne odluke Vijeća 2004/757/PUP od 25. listopada 2004. o utvrđivanju minimalnih odredaba vezanih za elemente kaznenih djela i sankcija u području nezakonite trgovine drogom1 tumačiti na način da joj nije protivno to da se pojam „znatna količina droge” tumači u svakom pojedinačnom slučaju ocjene nacionalnog suda, pri čemu takva ocjena ne zahtijeva nikakav objektivan kriterij, a osobito ne zahtijeva utvrđenje da počinitelj kaznenog djela posjeduje drogu za obavljanje jedne od aktivnosti navedene u članku [2.] stavku [1.] točki (a) te okvirne odluke, odnosno za proizvodnju, nuđenje, nuđenje na prodaju, distribuciju, posredovanje, isporuku pod bilo kakvim uvjetima?

Jesu li mjere sudske zaštite kojima se osigurava djelotvornost i učinkovitost pravila prava Unije utvrđenih u Okvirnoj odluci 2004/757/PUP, osobito u njezinu članku 4. stavku 2. točki (a) u vezi s člankom 2. stavkom 1. točkom (c) te [okvirne odluke], s obzirom na to da poljski Zakon o sprečavanju zlouporabe droga ne sadržava preciznu formulaciju koja se odnosi na znatnu količinu droge i da sastavima sudova prepušta da taj pojam protumače u konkretnom predmetu u okviru takozvane diskrecijske ovlasti suca, dostatne da se poljskim građanima zajamči djelotvorna zaštita koja proizlazi iz pravila prava Unije kojima se utvrđuju minimalne odredbe vezane za elemente kaznenih djela i sankcija u području nezakonite trgovine drogom?

Je li nacionalno pravno pravilo iz članka 62. stavka 2. Zakona o sprečavanju zlouporabe droga u skladu s pravom Unije, a osobito s [pravnim pravilom] iz članka 4. stavka 2. točke (a) u vezi s člankom 2. stavkom 1. točkom (c) Okvirne odluke 2004/757/PUP i, ako je tako, je li tumačenje pojma „znatna količina psihotropnih tvari i opojnih droga” koje su utvrdili poljski sudovi protivno pravilu prava Unije prema kojem težoj kaznenoj odgovornosti podliježe svatko tko počini kazneno djelo posjedovanja velike količine droge za obavljanje jedne od aktivnosti navedene u članku 2. stavku 1. točki (c) Okvirne odluke 2004/757/PUP?

Je li članak 62. stavak 2. Zakona o sprečavanju zlouporabe droga kojim se utvrđuje teža kaznena odgovornost za kazneno djelo posjedovanja znatne količine psihotropnih tvari i opojnih droga prema tumačenju poljskih nacionalnih sudova protivan načelu jednakosti i nediskriminacije (članak 14. [Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava], članci 20. do 21. Povelje Europske unije o temeljnim pravima u vezi s člankom 6. stavkom 1. Ugovora o Europskoj uniji)?

____________

1 SL L 335, str. 8.