Language of document :

2018 m. spalio 11 d. Sąd Rejonowy w Słupsku (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš JI

(Byla C-634/18)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Rejonowy w Słupsku

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

JI

Prejudiciniai klausimai

1.     Ar 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2004/757/TVR, nustatančio būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje1 , 4 straipsnio 2 dalies a punkte, siejamame su 2 straipsnio 1 dalies c punktu, įtvirtintos Europos Sąjungos teisės normos turi būti aiškinamos taip, kad šios nuostatos neužkerta kelio aiškinti sąvoką „reikšmingas narkotikų kiekis“ kiekvienu konkrečiu atveju, kai nacionalinis teismas atlieka individualų vertinimą, o atliekant tokį vertinimą nebūtina taikyti jokio objektyvaus kriterijaus ir visų pirma nustatyti, ar nusikalstamą veiką padaręs asmuo laiko narkotikų veiklai, kuriai taikoma minėto Pamatinio sprendimo 4 straipsnio 2 dalies a punkto norma, vykdyti, būtent gaminti, siūlyti, parduoti, platinti, tarpininkauti ir tiekti bet kokiomis sąlygomis?

2.    Ar teisminės apsaugos priemonės, būtinos Europos Sąjungos teisės normų, nustatytų Pamatiniame sprendime 2004/757/TVR, visų pirma 4 straipsnio 2 dalies a punkte, siejamame su 2 straipsnio 1 dalies c punktu, veiksmingumui ir efektyvumui užtikrinti, kai Lenkijos įstatyme dėl kovos su narkomanija nėra tikslios reikšmingo narkotikų kiekio sąvokos apibrėžties ir šis klausimas paliktas aiškinti konkrečią bylą nagrinėjančiam teismui vadovaujantis teismo turima diskrecija, yra pakankamos siekiant užtikrinti Lenkijos piliečiams veiksmingą apsaugą pagal Europos Sąjungos teisės normas, nustatančias minimalias nuostatas, įtvirtinančias nusikalstamos veikos ir bausmių sudėties požymius neteisėtos prekybos narkotikais srityje?

3.    Ar nacionalinės teisės norma, numatyta Įstatymo dėl kovos su narkomanija 62 straipsnio 2 dalyje, atitinka Sąjungos teisę, visų pirma [normą], įtvirtintą Pamatinio sprendimo 2004/757/TVR 4 straipsnio 2 dalies a punkte, siejamame su 2 straipsnio 1 dalies c punktu, ir, jeigu taip, ar Lenkijos nacionalinių teismų pateiktam reikšmingo psichotropinių medžiagų ir narkotinių medžiagų kiekio sąvokos aiškinimui neprieštarauja Sąjungos teisės norma, pagal kurią asmenims, įvykdžiusiems nusikaltimą, susijusį su didelio narkotikų kiekio laikymu siekiant vykdyti veiklą, numatytą Pamatinio sprendimo 2004/757/TVR 2 straipsnio 1 dalies c punkte, taikoma griežtesnė baudžiamoji atsakomybė?

4.    Ar lygybės ir nediskriminavimo principui (Europos žmogaus teisių konvencijos 14 straipsnis, Pagrindinių teisių chartijos 20 ir 21 straipsniai, siejami su ESS 6 straipsnio 1 dalimi) neprieštarauja Įstatymo dėl kovos su narkomanija 62 straipsnio 2 dalis, kurioje nustatyta griežtesnė baudžiamoji atsakomybė už veiką, susijusią su reikšmingo psichotropinių ir narkotinių medžiagų kiekio laikymu Lenkijos nacionalinių teismų išaiškinta prasme?

____________

1 OL L 335, p. 8.