Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 11. oktobrī iesniedza Sąd Rejonowy w Słupsku (Polija) – kriminālprocess pret JI

(Lieta C-634/18)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Rejonowy w Słupsku

Pamata kriminālprocesa dalībnieks

JI

Prejudiciālie jautājumi

Vai Savienības tiesību norma, kas ir norādīta Padomes Pamatlēmuma 2004/757/TI (2004. gada 25. oktobris), ar ko paredz minimuma noteikumus par noziedzīgu darbību pazīmēm un sodiem narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā 1 4. panta 2. punkta a) apakšpunktā, skatot kopā ar 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu, ir jāsaprot tādējādi, ka šī tiesību norma neliedz valsts tiesai veikt jēdziena “liels daudzums narkotisko vielu” interpretāciju katrā individuālā vērtējumā, un šis novērtējums neprasa piemērot jebkādu objektīvu kritēriju, it īpaši tas neprasa noskaidrot, ka likumpārkāpējs glabā narkotikas ar mērķi veikt minētā pamatlēmuma 4. panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētās darbības, proti, ražošanai, piedāvāšanai, piedāvāšanai pārdošanai, izplatīšanai, starpniecībai, piegādei ar jebkādiem noteikumiem?

Vai tiesību aizsardzības tiesā līdzekļi, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu Pamatlēmumā 2004/757/TI, it īpaši šā pamatlēmuma 4. panta 2. punkta a) apakšpunktā, skatot kopā ar 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu, iekļauto Savienību tiesību normu efektivitāti un lietderību tiktāl, ciktāl Polijas Likums par narkomānijas apkarošanu nesatur precīzu formulējumu, kas attiecas uz lielu daudzumu narkotikas un atstāj šo jautājumu tiesas sastāva interpretācijai konkrētā lietā tā saucamās tiesnešu novērtējuma brīvības ietvaros – ir pietiekami, lai nodrošinātu Polijas pilsoņiem efektīvu aizsardzību, kas izriet no Savienības tiesību aktiem, ar ko paredz minimuma noteikumus par noziedzīgu darbību pazīmēm un sodiem narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā?

Vai valsts tiesību norma, kas ir iekļauta Likuma par narkomānijas apkarošanu 62. panta 2. punktā, atbilst Savienības tiesību aktiem, it īpaši Pamatlēmuma 2004/757/TI 4. panta 2. punkta a) apakšpunktā, skatot kopā ar 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu, minētajai tiesību normai, un ja tas tā ir, vai Polijas valsts tiesu pieņemtajai liela daudzuma psihotropo un narkotisko vielu jēdziena interpretācijai nav pretrunā Savienības tiesību norma, saskaņā ar kuru pie bargākas kriminālatbildības ir saucama persona, kas ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, proti liela daudzuma narkotiku glabāšanu ar mērķi veikt darbības, kas ir minētas Pamatlēmuma 2004/757/TI 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā?

Vai Likuma par narkomānijas apkarošanu 62. panta 2. punkts, ar ko paredz bargāku kriminālatbildību par noziedzīgu nodarījumu, proti, par liela daudzuma psihotropo vielu un narkotisko vielu glabāšanu, Polijas valsts tiesu interpretācijas izpratnē nav pretrunā ar vienlīdzības un nediskriminācijas principu (Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pants, Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 22.–21. pants, skatot kopā ar Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 1. punktu)?

____________

1 OV L 335, 8. lpp.