Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy w Słupsku (Poľsko) 11. októbra 2018 – trestné konanie proti JI

(vec C-634/18)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Rejonowy w Słupsku

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

JI

Prejudiciálne otázky

Má sa norma práva Únie obsiahnutá v článku 4 ods. 2 písm. a) v spojení s článkom 2 ods. 1 písm. c) rámcového rozhodnutia Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami1 , vykladať v tom zmysle, že tento predpis nebráni tomu, aby bol pojem „značné množstvo drog“ vykladaný v každom jednotlivom prípade na základe individuálneho hodnotenia vnútroštátneho súdu a aby toto hodnotenie nevyžadovalo uplatnenie akéhokoľvek objektívneho kritéria, najmä nevyžadovalo konštatovanie, že páchateľ drogy prechováva s cieľom vykonania skutkov v zmysle článku [2 ods. 1 písm. a)] tohto rámcového rozhodnutia, t. j. s cieľom výroby, ponúkania, ponúkania na predaj, distribuovania, sprostredkovania alebo dodania za akýchkoľvek podmienok?

Sú opatrenia súdnej ochrany, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účinnosti a efektivity noriem práva Únie obsiahnutých v rámcovom rozhodnutí 2004/757/SVV, najmä v článku 4 ods. 2 písm. a) v spojení s článkom 2 ods. 1 písm. c) tohto [rámcového rozhodnutia], dostačujúce na to, aby poľským štátnym občanom zabezpečili účinnú ochranu vyplývajúcu z noriem práva Únie, ktorými sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami, ak poľský zákon o boji proti drogovej závislosti neobsahuje žiadnu konkrétnu formuláciu týkajúcu sa značného množstva drog a túto otázku prenecháva na výklad súdnemu orgánu rozhodujúcemu v konkrétnej veci v rámci takzvanej sudcovskej úvahy?

Je vnútroštátna právna norma článku 62 ods. 2 zákona o boji proti drogovej závislosti zlučiteľná s právom Únie, a najmä s ustanoveniami článku 4 ods. 2 písm. a) v spojení s článkom 2 ods. 1 písm. c) rámcového rozhodnutia 2004/757/SVV, a ak áno, bráni chápaniu pojmu značného množstva psychotropných a omamných látok poľskými vnútroštátnymi súdmi taká norma práva Únie, podľa ktorej sa prísnejšie potresce ten, kto trestný čin držby veľkého množstva drog spácha s cieľom vykonávania činností uvedených v článku 2 ods. 1 písm. c) rámcového rozhodnutia 2004/757/SVV?

Nie je článok 62 ods. 2 zákona o boji proti drogovej závislosti, ktorý za čin držby psychotropných a omamných látok v značnom množstve v zmysle výkladu poľskými vnútroštátnymi súdmi stanovuje vyšší trest, v rozpore so zásadou rovnosti a so zákazom diskriminácie (článok 14 [Európskeho dohovoru o ľudských právach], články 20 a 21 [Charty základných práv Európskej únie] v spojení s článkom 6 ods. 1 [Zmluvy o Európskej únii])?

____________

1 Ú. v. EÚ L 335, 2004, s. 8.