Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy w Słupsku (Poljska) 11. oktobra 2018 – kazenski postopek zoper JI

(Zadeva C-634/18)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Rejonowy w Słupsku

Stranka v postopku v glavni stvari:

JI

Vprašanja za predhodno odločanje

1.     Ali je treba določbo prava Unije, in sicer člen 4(2)(a) v povezavi s členom 2(1)(c) Okvirnega sklepa Sveta 2004/757/PNZ z dne 25. oktobra 2004 o opredelitvi minimalnih določb glede elementov kaznivih dejanj in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami1 razlagati tako, da ni v nasprotju s tem, da je pojem „precejšnja količina prepovedanih drog“ predmet razlage nacionalnega sodišča v vsakem posameznem primeru v okviru individualne presoje, ki ni pogojena z uporabo objektivnih meril, zlasti z ugotovitvijo, da storilec poseduje prepovedane droge z namenom izvajanja dejavnosti v smislu člena 4(2)(a) tega okvirnega sklepa, to je za pridelavo, ponujanje, ponujanje za prodajo, distribucijo, posredovanje in dostavo pod kakršnimi koli pogoji?

2.    Ali ukrepi sodnega varstva za zagotavljanje učinkovitosti določb prava Unije, ki jih vsebuje Okvirni sklep 2004/757/PNZ, zlasti določb člena 4(2)(a) v povezavi s členom 2(1)(c) tega [Okvirnega sklepa], če poljski zakon o boju proti odvisnosti od prepovedanih drog ne vsebuje natančne opredelitve pojma precejšnje količine prepovedanih drog in to vprašanje v okviru tako imenovane sodniške diskrecije prepušča razlagi sodnikov, ki odločajo o konkretnih zadevah, predstavljajo zadostno podlago za zagotavljanje učinkovitega varstva poljskim državljanom na podlagi določb prava Unije, s katerimi se predpisujejo minimalni elementi kaznivih dejanj in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami?

3.    Ali je nacionalna določba člena 62(2) zakona o boju proti odvisnosti od prepovednih drog v skladu s pravom Unije, zlasti z določbami člena 4(2)(a) v povezavi s členom 2(1)(c) Okvirnega sklepa 2004/757/PNZ, in, če je odgovor pritrdilen, ali razlaga pojma precejšnja količina psihotropnih snovi in mamil s strani poljskih nacionalnih sodišč ni v nasprotju z določbo prava Unije, ki zahteva strožjo kazen za storilca, ki stori kaznivo dejanja posedovanja velikih količin prepovedanih drog z namenom izvajanja dejavnosti iz člena 2(1)(c) Okvirnega sklepa 2004/757/PNZ?

4.    Ali člen 62(2) zakona o boju proti odvisnosti od prepovedanih drog, ki za kaznivo dejanje posedovanja precejšnje količine psihotropnih snovi in mamil, kot ta pojem razlagajo poljska nacionalna sodišča, predpisuje strožjo kazen, ni v nasprotju z načeloma enakosti in prepovedi diskriminacije (člen 14 [Evropske konvencije o človekovih pravicah], člena 20 in 21 [Listine Evropske unije o temeljnih pravicah] v povezavi s členom 6(1) [Pogodbe o Evropski uniji])?

____________

1 UL 2004, L 335, str. 8.