Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy w Słupsku (Polen) den 11 oktober 2018 – brottmål mot JI

(Mål C-634/18)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Rejonowy w Słupsku

Part i brottmålet vid den hänskjutande domstolen

JI

Tolkningsfrågor

1) Ska unionsbestämmelsen i artikel 4.2 a jämförd med artikel 2.1 c i rådets rambeslut 2004/757/RIF av den 25 oktober 2004 om minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel1 tolkas så, att den bestämmelsen inte utgör hinder för att en tolkning görs av rekvisitet ”betydande mängd narkotika” varje gång inom ramen för nationell domstols individuella prövning, varvid det vid denna prövning inte krävs att man tillämpar någon form av objektivt kriterium och varvid det i synnerhet inte krävs att man fastställer att gärningsmannen innehar narkotika för att begå de gärningar som omfattas av bestämmelsen i artikel 4.2 a i nämnda rambeslut, det vill säga framställning, erbjudande, utbjudande till försäljning, distribution, förmedling eller överlåtelse av varje slag?

2) Är de åtgärder för domstolsskydd som är nödvändiga för att säkerställa den ändamålsenliga verkan och effektiviteten hos unionsbestämmelserna i rambeslut 2004/757, särskilt i artikel 4.2 a jämförd med artikel 2.1 c i rambeslutet – mot bakgrund av att ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (polska lagen om förebyggande åtgärder mot narkotikamissbruk) inte innehåller någon tydlig formulering av vad som avses med ”betydande mängd narkotika”, utan överlämnar åt den domstolssammansättning som dömer i det konkreta målet uppgiften att tolka det rekvisitet inom ramen för domstolens utrymme för eget skön – tillräckliga för att säkerställa att polska medborgare omfattas av det effektiva skydd som följer av de unionsbestämmelser som anger minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel?

3) Är bestämmelsen i artikel 62 punkt 2 i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (polska lagen om förebyggande åtgärder mot narkotikamissbruk) förenlig med unionsrätten, särskilt med bestämmelsen i artikel 4.2 a jämförd med artikel 2.1 c i rambeslut 2004/757, och, om så är fallet, utgör den unionsbestämmelse som föreskriver strängare straffansvar för den som begått brott bestående i innehav av stora mängder narkotika i syfte att begå de handlingar som omfattas av artikel 2.1 c i rambeslut 2004/757 inte hinder mot den hos polska nationella domstolar vedertagna tolkningen av rekvisitet betydande mängd psykotropa ämnen och narkotika?

4) Utgör inte likvärdighets- och icke-diskrimineringsprincipen (artikel 14 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, artiklarna 20-21 i stadgan om de grundläggande rättigheterna jämförda med artikel 6.1 FEU) hinder mot artikel 62 punkt 2 i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (polska lagen om förebyggande åtgärder mot narkotikamissbruk) som föreskriver strängare straffansvar för den som begått gärningar bestående i innehav av betydande mängd psykotropa ämnen och narkotika enligt den tolkning som är vedertagen hos polska nationella domstolar?

____________

1 EUT L 335, s.8.