Language of document :

Преюдициално запитване от Korkein oikeus (Финландия), постъпило на 3 декември 2018 г. — Yhtiö A/B

(Дело C-772/18)

Език на производството: фински

Запитваща юрисдикция

Korkein oikeus

Страни в главното производство

Жалбоподател: Yhtiö A

Ответник: B

Преюдициални въпроси

От значение ли е размерът на изгодата, реализирана от частно лице в резултат на твърдяно нарушение на правата върху дадена марка, за преценката дали действията на това лице представляват използване на дадена марка в търговската дейност по смисъла на член 5, параграф 1 от Директивата за марките1 или са само чисто лични действия? Необходимо ли е да са изпълнени други критерии освен реализирането на икономически изгоди от въпросната засягаща правата върху марката сделка, за да е налице използване в търговската дейност в случая, когато частно лице използва марката?

Ако се изхожда от предпоставката, че икономическата изгода има известно значение, както и че поради незначителния размер на икономическата изгода, реализирана от дадено лице и поради неизпълнението на евентуални други критерии за наличието на използване в търговската дейност не може да се приеме, че това лице е използвало дадена марка в собствената си търговска дейност, изпълнено ли е условието за използване в търговската дейност по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива 2008/95/ЕО в случая, когато частното лице е използвало марката за сметка на друго лице в контекста на търговската дейност на това друго лице, макар че частното лице не е наето на работа от това друго лице в качеството на работник?

Използва ли лице, съхраняващо стоки, дадена марка за стоки по смисъла на член 5, параграф 1 и параграф 3, буква б) от Директива 2008/95/ЕО, когато изпратените в държава членка и пуснатите в свободно обращение в тази държава обозначени с марка стоки са били получени и съхранявани за сметка на дружество, което препродава стоките, от лице, в чието владение се оказват стоките, което не извършва внос и износ на стоки и което също няма разрешение за управлението на митнически и данъчен склад?

Може ли да се приеме, че дадено лице внася обозначени с марка стоки по смисъла на член 5, параграф 3, буква в) от Директива 2008/95/ЕО, когато стоките не са били внесени по нареждане на това лице, но това лице е предоставило адреса си на разположение на препродавач на стоките и е получило за сметка на препродавача пуснатите в свободно обращение в държавата членка стоки, държало ги в продължение на няколко седмици и ги е предало за превоз до трета страна извън Европейския съюз с цел препродажба в тази страна?

____________

1     Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, 2008 г., стр. 25).