Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 3. decembrī iesniedza Korkein oikeus (Somija) – Yhtiö A/B

(Lieta C-772/18)

Tiesvedības valoda – somu

Iesniedzējtiesa

Korkein oikeus

Pamatlietas puses

Prasītāja: Yhtiö A

Atbildētājs: B

Prejudiciālie jautājumi

1.    Vai labuma apjomam, ko privātpersona ir ieguvusi no apgalvota preču zīmes pārkāpuma, ir nozīme vērtējumā, vai attiecīgās personas rīcība ir preču zīmes lietošana komercdarbībā Preču zīmju direktīvas 1 5. panta 1. punkta izpratnē vai arī tai ir privāts raksturs? Vai, ja privātpersona lieto preču zīmi, lietošana komercdarbībā paredz arī citu kritēriju izpildi, ne tikai ekonomiska labuma gūšanu no attiecīgā darījuma, kas skar preču zīmi?

2.    Vai tad, ja tiek prezumēts, ka ekonomiskajam labumam ir zināma nozīme, un personas iegūtā ekonomiskā labuma maznozīmīguma un iespējamu citu kritēriju attiecībā uz preču zīmes lietošanu komercdarbībā neizpildes dēļ nevar uzskatīt, ka attiecīgā persona preču zīmi ir lietojusi pati savā komercdarbībā, nosacījums par lietošanu komercdarbībā Preču zīmju direktīvas 5. panta 1. punkta izpratnē ir izpildīts, ja privātpersona [oriģ. 11. lpp.] preču zīmi ir lietojusi citas personas uzdevumā tās komercdarbības kontekstā, pat ja attiecīgā privātpersona nav pieņemta darbā pie šīs citas personas kā darba ņēmējs?

3.    Vai persona, kura uzglabā preces, lieto preču zīmi saistībā ar šīm precēm Preču zīmju direktīvas 5. panta 1. punkta un 3. punkta b) apakšpunkta izpratnē, ja ar preču zīmi marķētas preces, kas nosūtītas uz dalībvalsti un tajā ir laistas brīvā apgrozībā un ir paredzētas uzņēmējsabiedrībai, kas veic preču tālākpārdošanu, saņem un uzglabā persona, kuras valdījumā preces ir nonākušas, kura nenodarbojas ar preču importu un eksportu un kurai nav licences muitas un akcīzes preču noliktavas darbībai?

4.    Vai var uzskatīt, ka persona importē ar preču zīmi marķētas preces Preču zīmju direktīvas 5. panta 3. punkta c) apakšpunkta izpratnē, ja preces netiek importētas šīs personas uzdevumā, bet gan attiecīgā persona savu adresi ir nodevusi preču tālākpārdevēja rīcībā un viņa uzdevumā dalībvalstī ir saņēmusi brīvā apgrozībā laistās preces, vairākās nedēļas ir tās uzglabājusi, kā arī nodevusi tās pārvietošanai uz trešo valsti, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, to tālākai pārdošanai šajā valstī?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/95/EK (2008. gada 22. oktobris), ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm, (kodificēta versija) (OV 2008, L 299, 25. lpp.).