Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus (Fínsko) 3. decembra 2018 – Yhtiö A/B

(vec C-772/18)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Yhtiö A

Odporca v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: B

Prejudiciálne otázky

Je výška výhody, ktorú súkromná osoba získala z údajného porušenia práv k ochrannej známke, relevantná pre posúdenie, či konanie tejto osoby predstavuje používanie ochrannej známky v obchodnom styku v zmysle článku 5 ods. 1 smernice o ochranných známkach1 , alebo ide o čisto súkromné konanie? Ak súkromná osoba používa ochrannú známku, predpokladá používanie v obchodnom styku splnenie iných kritérií, než je získanie hospodárskych výhod zo sporného obchodu týkajúceho sa ochrannej známky?

Pokiaľ sa predpokladá, že hospodárska výhoda má určitý význam, a z dôvodu nízkej hospodárskej výhody, ktorú osoba získala, a nesplnenia prípadných iných kritérií na používanie v obchodnom styku nemožno vychádzať z toho, že táto osoba používala ochrannú známku vo vlastnom obchodnom styku, je podmienka používania v obchodnom styku v zmysle článku 5 ods. 1 smernice o ochranných známkach splnená, ak súkromná osoba použila ochrannú známku pre inú osobu v rámci obchodného styku tejto inej osoby, aj keď nie je jej zamestnancom?

Používa osoba, ktorá uschováva tovar, ochrannú známku pre tovar v zmysle článku 5 ods. 1 a článku 5 ods. 3 písm. b) smernice o ochranných známkach, keď tovar označený ochrannou známkou, ktorý bol zaslaný do členského štátu a v tomto štáte prepustený do voľného obehu, prevzala a uschovávala osoba, do držby ktorej sa tovar dostal a ktorá neuskutočňuje dovoz a vývoz tovaru a nemá ani povolenie na prevádzkovanie colného a daňového skladu, v mene spoločnosti, ktorá tovar ďalej predá?

Možno predpokladať, že daná osoba doviezla tovar označený ochrannou známkou v zmysle článku 5 ods. 3 písm. c) smernice o ochranných známkach, ak sa tovar nedoviezol na objednávku tejto osoby, ale táto osoba poskytla subjektu, ktorý vykonáva ďalší predaj tovaru, svoju adresu a prevzala tovar prepustený do voľného obehu v členskom štáte v mene uvedeného subjektu, niekoľko týždňov ho mala v držbe a odovzdala ho na prepravu do tretej krajiny mimo Únie na účely ďalšieho predaja v tejto krajine?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25).