Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta domstolen (Finland) den 3 december 2018 – Yhtiö A mot B

(Mål C-772/18)

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Högsta domstolen

Parter i det nationella målet

Klagande: Yhtiö A

Motpart: B

Tolkningsfrågor

Är storleken på den fördel som en enskild person har erhållit till följd av ett påstått varumärkesintrång relevant vid bedömningen av huruvida denna enskilda persons förfarande utgör en användning av varumärke i näringsverksamhet, i den mening som avses i artikel 5.1 i varumärkesdirektivet1 , eller ett rent privat agerande? När en enskild person använder varumärket, förutsätter då en användning i näringsverksamhet att andra kriterier uppfylls än att den berörda transaktionen som avser varumärket ska ge ekonomisk vinst?

Om utgångsläget är att den ekonomiska vinsten är av en viss omfattning och det inte kan antas att den enskilda personen har använt varumärket i egen näringsverksamhet på grund dels av att den ekonomiska vinsten som har erhållits är av ringa värde, dels av att andra kriterier för en användning i näringsverksamhet inte har uppfyllts, är då villkoret för en användning i näringsverksamhet, i den mening som avses i artikel 5.1 i varumärkesdirektivet, uppfyllt när den enskilda personen har använt varumärket åt en annan person i samband med denna senares näringsverksamhet, även om förstnämnda person inte är anställd som arbetstagare hos den andra personen?

Ska en person som förvarar varor anses använda ett varumärke med avseende på varor, i den mening som avses i artiklarna 5.1 och 5.3 b i varumärkesdirektivet, när varorna, som har skickats till en medlemsstat har övergått i fri omsättning där och försetts med ett varumärke, har tagits emot och förvarats av en person som har dem i sin besittning åt ett företag som säljer dem vidare, och denna person inte bedriver varuimport eller -export och inte har beviljats tillstånd att driva ett tullager och ett skatteupplag?

Ska en person anses importera varor försedda med ett varumärke, i den mening som avses i artikel 5.3 c i varumärkesdirektivet, när varorna inte har importerats på denna persons begäran, men personen har gett återförsäljaren av varorna sin adress och för återförsäljarens räkning har tagit emot de varor som har skickats till medlemsstaten och som har övergått i fri omsättning där, har haft varorna i sin besittning under några veckor och har överlämnat varorna för transport till ett tredje land utanför unionen för att säljas vidare där?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) (EUT L 299, s2008, s. 25).