Language of document :

Преюдициално запитване от Högsta förvaltningsdomstolen (Швеция), постъпило на 17 декември 2018 г. — Skatteverket/Sögård Fastigheter AB

(Дело C-787/18)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Högsta förvaltningsdomstolen

Страни в главното производство

Жалбоподател: Skatteverket

Ответник: Sögård Fastigheter AB

Преюдициални въпроси

Съществува ли пречка — ако съгласно правилата, приети от държава членка на основание член 188, параграф 2 от Директивата за ДДС1 , продавач на имот не е коригирал приспадане на платен по получени доставки данък, тъй като купувачът възнамерява да използва имота единствено за сделки, пораждащи право на приспадане — купувачът да бъде задължен да коригира приспадането в последващ момент, в случай че, докато периодът на корекция продължава да тече, на свой ред прехвърли имота на трето лице, което не възнамерява да го използва за такива сделки?

Би ли бил различен отговорът на първия въпрос, ако първото посочено в него прехвърляне представлява прехвърляне на активи по смисъла на член 19 от Директивата за ДДС?

____________

1     Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1)