Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) dne 17. prosince 2018 – Skatteverket v. Sögård Fastigheter AB

(Věc C-787/18)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Högsta förvaltningsdomstolen (Nejvyšší správní soud)

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Skatteverket (švédský ústřední daňový úřad)

Odpůrkyně: Sögård Fastigheter AB

Předběžné otázky

Brání skutečnost, že prodávající nemovitosti na základě pravidel, která členský stát zavedl v souladu s čl. 188 odst. 2 směrnice o DPH1 , neprovedl opravu odpočtu daně na vstupu, jelikož kupující bude využívat nemovitost výlučně k plněním zakládajícím nárok na odpočet, tomu, aby byl kupující později povinen, v případě, že opravné období stále běží, opravit odpočet, pokud následně převede nemovitost na osobu, která ji pro taková plnění využívat nebude?

Změní se odpověď na první otázku, pokud se v případě prvního převodu zmíněného v první otázce jedná o převod majetku ve smyslu článku 19 směrnice o DPH?

____________

1     Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).