Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) 17. decembra 2018 – Skatteverket/Sögård Fastigheter AB

(vec C-787/18)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Högsta förvaltningsdomstolen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Skatteverket

Odporkyňa: Sögård Fastigheter AB

Prejudiciálne otázky

Bráni skutočnosť, že predávajúci nehnuteľnosti, na základe pravidiel zavedených členským štátom v súlade s článkom 188 ods. 2 smernice o DPH1 , neupravil odpočítanú daň na vstupe, pretože nadobúdateľ zamýšľa použiť nehnuteľnosť výhradne na transakcie, s ktorými je spojené právo na odpočítanie dane, aby bol kupujúci počas plynutia obdobia na úpravu odpočítanej dane povinný upraviť odpočet pri následnom prevode nehnuteľnosti na osobu, ktorá nemá v úmysle použiť ju na takéto transakcie?

Je odpoveď na prvú otázku odlišná, ak prvý prevod uvedený v tejto otázke predstavuje prevod majetku podľa článku 19 smernice o DPH?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).