Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid (Испания), постъпило на 7 ноември 2018 г. — Ente Público Radio Televisión Madrid/Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

(Дело C-694/18)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid

Страни в главното производство

Жалбоподател: Ente Público Radio Televisión Madrid

Ответник: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

Преюдициални въпроси

Може ли субекти като описаните, заедно със създалата ги публичноправна организация, да се разглеждат за целите на ДДС като едно данъчнозадължено лице по смисъла на член 11 от Директива 2006/112/ЕО1 ?

При утвърдителен отговор на предходния въпрос, следва ли да се приеме, че финансирането, което посочените субекти получават от създалите ги публичноправни организации, в никакъв случай не може да се квалифицира като насрещна престация по облагаеми с ДДС доставки на услуги?

Що се отнася до приспадането на платения от тези субекти ДДС по получени доставки, трябва ли именно въпросното единствено данъчнозадължено лице в това си качество да определя подлежащия на приспадане размер, прилагайки разпоредбите на член 168 от Директива 2006/112/ЕО в зависимост от осъществяваните от него дейности?

По-специално, що се отнася до дейностите на обществените телевизии, ако се приеме, че тези дейности имат двойствен характер и че съответните субекти се разглеждат заедно с публичноправната организация, която има мажоритарно участие в техния капитал, като едно данъчнозадължено лице, трябва ли да се приеме, че на приспадане подлежи само частта от платения по получени доставки ДДС, която може да се счита за свързана с икономическата им дейност?

____________

1     Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).