Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid (Espanja) on esittänyt 7.11.2018 – Ente Público Radio Televisión Madrid v. Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

(asia C-694/18)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Ente Público Radio Televisión Madrid

Vastaaja: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

Ennakkoratkaisukysymykset

Voidaanko kuvatun kaltaisia yrityksiä käsitellä arvonlisäverotuksessa yhdessä ne omistavien julkisoikeudellisten yhteisöjen kanssa yhtenä verovelvollisena direktiivin 2006/112/EY1 11 artiklassa säädetyn mukaisesti?

Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko katsottava, ettei mainittujen yritysten saamaa rahoitusta, joka on peräisin ne omistavilta julkisoikeudellisilta yhteisöiltä, voida pitää missään tapauksessa vastikkeena arvonlisäveron alaisista palvelusuorituksista?

Kun kyseessä on näiden yritysten maksaman arvonlisäveron vähentäminen, olisiko kyseisen yhden verovelvollisen määritettävä vähennettävä määrä direktiivin 2006/112/EY 168 artiklassa säädetyn mukaisesti sen harjoittaman toiminnan perusteella?

Kun kyse on erityisesti julkisesta televisiotoiminnasta ja kun oletetaan, että tällainen toiminta voidaan jakaa sen luonteen puolesta kahtia, ja kun oletetaan niin ikään, että kyseisiä yrityksiä käsitellään yhdessä niiden enemmistöomistajana olevan julkisoikeudellisen yhteisön kanssa yhtenä verovelvollisena, olisiko vähennyskelpoisena pidettävä ainoastaan sitä osaa maksetusta arvonlisäverosta, jonka voidaan katsoa liittyvän niiden liiketoimintaan?

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. 1).