Language of document :

Жалба, подадена на 17 декември 2018 г. от Република Гърция срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 4 октомври 2018 г. по дело T-272/16, Република Гърция/Европейска комисия

(Дело C-797/18 P)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Република Гърция (представители: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou и A. Vasilopoulou)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда да уважи жалбата му, да отмени обжалваното съдебното решение на Общия съд на Европейския съюз от 4 октомври 2018 г. по дело Τ-272/16, доколкото отхвърля жалбата, да уважи жалбата на Република Гърция от 25 юни 2016 г., да отмени Решение за изпълнение (ЕС) 2016/417 на Комисията от 17 март 2016 година1 в точките, в които: a) се налагат финансови корекции на обща стойност 166 797 866,22 EUR за заявените 2012—2013 години в областта на отделените от производството преки помощи, б) се налага финансова корекция на стойност 3 880 460,50 EUR за финансови години 2010—2013 в рамките на програмата за развитие на селските райони ЕЗФРСР, оси 1+3 — мерки 125 и 121 за инвестиции (2007—2013 г.), и да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата жалбоподателят изтъква шест основания.

A. Що се отнася до частта от обжалваното съдебно решение, посветена на първото, второто и третото основание за обжалване и свързана с финансовата корекция, наложена в областта на отделените от производството преки помощи, жалбоподателят изтъква три основания за обжалване.

Първото основание за обжалване е изведено от неправилното тълкуване и прилагане на член 2 от Регламент (ЕО) № 796/20042 на Комисията от 21 април 2004 година относно определението за пасище и от непълните и неадекватни мотиви на обжалваното съдебно решение.

Второто основание за обжалване е изведено от неправилното тълкуване на насоките, съдържащи се в документ VI/5330/97, относно изпълнението на условията за налагане на финансова корекция от 25%, от неправилното тълкуване и прилагане на членове 43, 44 и 137 от Регламент № 73/20093 , от неадекватните и противоречиви мотиви на обжалваното съдебно решение и от изопачаването на обобщения доклад на помирителния орган.

Третото основание за обжалване е изведено от неправилното тълкуване и прилагане на член 31, параграф 2 от Регламент № 1290/20054 и релевантните насоки, от принципа ne bis in idem и от принципа на пропорционалност, както и от непълните и противоречиви мотиви на обжалваното съдебно решение.

Б. Що се отнася до частта от обжалваното съдебно решение, посветена на четвъртото и петото основание за обжалване и свързана с корекцията, наложена в рамките на мярка 125 от програмата за развитие на селските райони, жалбоподателят изтъква две основания за обжалване. Първото основание (четвърто основание за обжалване) е изведено от неправилното тълкуване и прилагане на член 71, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1698/20055 на Съвета и от непълните и неадекватни мотиви на обжалваното съдебно решение, а второто основание (пето основание за обжалване) е изведено от неправилното тълкуване и прилагане на член 31, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1290/2005, както и от непълните и неадекватни мотиви на обжалваното съдебно решение.

В. Що се отнася до частта от обжалваното съдебно решение, посветена на отхвърлянето на шестото и седмото основание за обжалване и свързана с корекцията, наложена с мярка 121 от програмата за развитие на селските райони, жалбоподателят изтъква шесто основание за обжалване, разделено на две части, изведено от неправилното тълкуване и прилагане на член 73 от Регламент № 817/20046 на Комисията, от непълните мотиви на обжалваното съдебно решение и от изопачаването на доказателствата.

____________

1 ОВ L 75, 2016 г., стр. 16.

2 ОВ L 141, 2004 г., стр. 18; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 56, стр. 210.

3 ОВ L 30, 2009 г., стр. 16.

4 ОВ L 209, 2005 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 14, том 1, стр. 193.

5 ОВ L 277, 2005 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 66, стр. 101.

6 ОВ L 153, 2004 г., стр. 31; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 57, стр. 116.