Language of document :

Valitus, jonka Helleenien tasavalta on tehnyt 17.12.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-272/16, Kreikka v. komissio, 4.10.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-797/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Valittaja: Helleenien tasavalta (asiamiehet: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou ja A. Vasilopoulou)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että valitus on hyväksyttävä, asiassa Kreikka v. komissio 4.10.2018 annettu tuomio (T-272/16, ei julkaistu, EU:T:2018:651) on kumottava siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin on hylännyt siinä Helleenien tasavallan 25.6.2016 nostaman kanteen, jossa vaadittiin kumoamaan Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/4171 siltä osin kuin siinä a) määrätään rahoitusoikaisuja, joiden kokonaismäärä on 166 797 866,22 euroa tuotannosta irrotettujen suorien tukien alalla hakuvuosien 2012 ja 2013 osalta, ja b) määrätään rahoitusoikaisu, jonka kokonaismäärä on 3 880 460,50 euroa varainhoitovuosien 2010–2013 osalta siltä osin kuin kyseessä on Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1+3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet 125 ja 121 (2007–2013), mainittu kanne on hyväksyttävä ja komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Helleenien tasavalta vetoaa valituksensa tueksi kuuteen kumoamisperusteeseen.

A. Valituksenalaisen tuomion siitä osasta, joka koskee kumoamiskanteen ensimmäistä, toista ja kolmatta kanneperustetta ja tuotannosta irrotettujen suorien tukien alalla sovellettua rahoitusoikaisua, on esitetty kolme valitusperustetta.

Ensimmäinen valitusperuste perustuu asetuksen N:o 796/20042 2 artiklan säännösten virheelliseen tulkintaan ja soveltamiseen laidunten määrittelyn osalta ja valituksenalaisen tuomion riittämättömiin ja puutteellisiin perusteluihin.

Toinen valitusperuste perustuu suuntaviivojen (asiakirja VI/5330/97) virheelliseen tulkintaan ja soveltamiseen kiinteämääräisen 25 prosentin oikaisun soveltamisedellytysten täyttymisen osalta, asetuksen (EY) N:o 73/20093 43, 44 ja 137 artiklan virheelliseen tulkintaan ja soveltamiseen, valituksenalaisen tuomion puutteellisiin ja ristiriitaisiin perusteisiin ja siihen, että sovitteluelin on vääristänyt yhteenvetokertomusta.

Kolmannessa valitusperusteessa valittaja vetoaa asetuksen (EY) N:o 1290/20054 31 artiklan 2 kohdan ja merkityksellisten suuntaviivojen sekä ne bis in idem -periaatteen ja suhteellisuusperiaatteen virheelliseen tulkintaan ja soveltamiseen, ja valituksenalaisen tuomion riittämättömiin ja ristiriitaisiin perusteluihin.

B. Valituksenalaisen tuomion siitä osasta, joka koskee kumoamiskanteen neljättä ja viidettä kanneperustetta, jotka koskevat 5 prosentin kiinteämääräistä oikaisua, jota on sovellettu maaseudun kehittämistä koskevaan ohjelmaan kuuluvan toimenpiteen 125 osalta, on esitetty kaksi valitusperustetta. Ensimmäinen peruste (valituksen neljäs valitusperuste) perustuu asetuksen N:o 1698/20055 71 artiklan 2 ja 3 kohdan säännösten virheelliseen tulkintaan ja soveltamiseen ja valituksenalaisen tuomion riittämättömiin ja puutteellisiin perusteluihin, ja toinen peruste (valituksen viides valitusperuste) perustuu asetuksen N:o n° 1290/2005 31 artiklan 4 kohdan virheelliseen tulkintaan ja soveltamiseen sekä valituksenalaisen tuomion riittämättömiin ja puutteellisiin perusteluihin.

C. Lopuksi valituksenalaisen tuomion siitä osasta, joka koskee kumoamiskanteen kuudetta ja seitsemättä kanneperustetta, jotka koskevat maaseudun kehittämistä koskevaan ohjelmaan kuuluvan toimenpiteen 125 yhteydessä sovellettua oikaisua, Helleenien tasavalta esittää kuudennen valitusperusteen, jonka kaksi osaa koskevat asetuksen 817/20046 73 artiklan virheellistä tulkintaa ja soveltamista, valituksenalaisen tuomion riittämättömiä perusteluja ja todisteiden vääristämistä.

____________

1 Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 17.3.2016 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/417 (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 1509) (EUVL 2016, L 75, s. 16).

2 Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21.4.2004 annettu komission asetus (EY) N:o 796/2004 (EUVL 2004, L 141, s. 18).

3 Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta 19.1.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (EUVL 2009, L 30, s. 16).

4 Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21.6.2005 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005 (EUVL 2005, L 209, s. 1).

5 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20.9.2005 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005 (EUVL 2005, L 277, s. 1).

6 Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 29.4.2004 annettu komission asetus (EY) N:o 817/2004 (EUVL 2004, L 153, s. 30).