Language of document :

Žalba koju je 17. prosinca 2018. podnijela Helenska Republika protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 4. listopada 2018. u predmetu T-272/16, Helenska Republika protiv Europske komisije

(predmet C-797/18 P)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Žalitelj: Helenska Republika (zastupnici: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou i A. Vasilopoulou)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjev

Tužitelj od Suda zahtjeva da prihvati njegovu žalbu, ukine pobijanu presudu Općeg suda Europske unije od 4. listopada 2018., predmet Τ-272/16, u dijelu u kojem je njegova tužba odbijena, prihvati njegovu tužbu od 25. lipnja 2016., poništi Provedbenu odluku Europske komisije 2016/417/EZ od 17. ožujka 2016.1 , i to točke u kojima se njome (a) nalažu financijski ispravci u iznosu od 166 797 866,22 eura za godine podnošenja zahtjeva 2012.-2013. u sektoru proizvodno nevezanih izravnih potpora i (b) nalaže ukupni financijski ispravak u iznosu od 3 880 460,50 eura za financijske godine 2010.-2013. u sektoru ruralnog razvoja FEASR, Assi 1 + 3 – Mjere 125 i 121 usmjerene na ulaganje (2007.-2013.), i da Komisiji naloži snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U potporu svoje žalbe tužitelj ističe šest žalbenih razloga.

A. Kad je riječ o dijelu pobijane presude posvećenom prvom, drugom i trećem tužbenom razlogu koji se odnosi na ispravak naložen u sektoru proizvodno nevezanih izravnih potpora, navode se tri žalbena razloga.

Prvi žalbeni razlog temelji se na pogrešnom tumačenju i primjeni članka 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 796/20042 od 21. travnja 2004. koji se odnosi na definiciju pašnjaka, te na nedostatnom i neodgovarajućem obrazloženju pobijane presude.

Drugi žalbeni razlog temelji se na pogrešnom tumačenju Smjernica VI/5330/97 u pogledu postojanja preduvjeta za nalaganje ispravka od 25%, na pogrešnom tumačenju i primjeni članaka 43., 44. i 137. Uredbe br. 73/20093 , na neodgovarajućem i kontradiktornom obrazloženju i na iskrivljavanju sažetog izvješća tijela za rješavanje sporova.

Usto, trećim žalbenim razlogom tvrdi se da su članak 31. stavak 2. Uredbe br. 1290/20054 i relevantne smjernice, načelo ne bis in idem i načelo proporcionalnosti pogrešno protumačeni i primijenjeni te da je obrazloženje nedostatno i proturječno.

B. Kad je riječ o dijelu pobijane presude posvećenom četvrtom i petom tužbenom razlogu u vezi s ispravkom naloženim u okviru mjere 125 programa ruralnog razvoja, navode se dva žalbena razloga. Prvi (četvrti žalbeni razlog) se temelji na pogrešnom tumačenju i primjeni članka 71. stavaka 2. i 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/20055 te na nedostatnom i neodgovarajućem obrazloženju pobijane presude, dok se drugim (peti žalbeni razlog) tvrdi da je pobijanom presudom pogrešno protumačen i primijenjen članak 31. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 1290/2005 te se osporava njezino obrazloženje tvrdeći da je ono nedostatno i neodgovarajuće.

C. Naposljetku, kad je riječ o dijelu pobijane presude kojim se odbija šesti i sedmi tužbeni razlog u vezi s ispravkom naloženim mjerom 121 programa ruralnog razvoja, šestim žalbenim razlogom, koji se dijeli na dva dijela, tvrdi se da je članak 73. Uredbe Komisije br. 817/20046 pogrešno protumačen i primijenjen, da je obrazloženje nedostatno a dokazi iskrivljeni.

____________

1 SL 2016., L 75, str. 16.

2 SL 2004., L 141, str. 18.

3 SL 2009., L 30, str. 16. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 9., str. 99.)

4 SL 2005., L 209, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 14., svezak 1., str. 44.)

5 SL 2005., L 277, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 40., str. 138.)

6 SL 2004., L 153, str. 31.