Language of document :

2018 m. gruodžio 17 d. Graikijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. spalio 4 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-272/16 Graikijos Respublika / Europos Komisija

(Byla C-797/18 P)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Apeliantė: Graikijos Respublika, atstovaujama G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou ir A. Vasilopoulou

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo priimti apeliacinį skundą, panaikinti 2018 m. spalio 4 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą byloje Τ-272/16 tiek, kiek Bendrasis Teismas šiuo sprendimu atmetė jos ieškinį, patenkinti 2016 m. birželio 25 d. Graikijos Respublikos ieškinį, panaikinti 2016 m. kovo 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/4171 tiek, kiek jis a) nustato finansines korekcijas, kurių suma sudaro 166 797 866,22 EUR, 2012 ir 2013 paraiškų teikimo metams atsietosios tiesioginės pagalbos srityje, ir b) nustato bendrą finansinę korekciją, kuri sudaro 3 880 460,50 EUR, 2010–2013 finansiniams metams „Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 ir 3 krypties priemonės – 125 ir 121 Investavimą skatinančios priemonės (2007–2013 m.)“ srityje, ir priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo apeliacinį skundą apeliantė remiasi šešiais pagrindais.

A. Dėl skundžiamo sprendimo dalies, nurodytos pirmajame, antrajame ir trečiajame ieškinio pagrinduose ir susijusios su finansine korekcija, nustatyta atsietosios tiesioginės pagalbos srityje, pateikiami trys apeliacinio skundo pagrindai.

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas klaidingu 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 796/20042 2 straipsnio, susijusio su ganyklų apibrėžtimi, aiškinimu ir taikymu bei nepakankamu ir netinkamu skundžiamo sprendimo motyvavimu.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas klaidingu gairių VI/5330/97 aiškinimu, susijusiu su 25 % dydžio finansinės korekcijos nustatymo sąlygomis, klaidingu Reglamento Nr. 73/20093 43, 44 ir 137 straipsnių aiškinimu ir taikymu, netinkamu ir prieštaringu motyvavimu bei taikinimo institucijos suvestinės ataskaitos iškraipymu.

Be to, trečiasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas klaidingu Reglamento Nr. 1290/20054 31 straipsnio 2 dalies ir atitinkamų gairių, ne bis in idem principo bei proporcingumo principo aiškinimu ir taikymu, o taip pat nepakankamu ir prieštaringu motyvavimu.

B. Dėl skundžiamo sprendimo dalies, nurodytos ketvirtajame ir penktajame ieškinio pagrinduose, susijusiuose su Kaimo plėtros programos 125 priemonės srityje nustatyta finansine korekcija, pateikiami du apeliacinio skundo pagrindai. Pirmasis pagrindas (ketvirtasis apeliacinio skundo pagrindas) grindžiamas klaidingu Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/20055 71 straipsnio 2 ir 3 dalių aiškinimu ir taikymu bei nepakankamu ir netinkamu skundžiamo sprendimo motyvavimu, o antrasis pagrindas (penktasis apeliacinio skundo pagrindas) susijęs su tuo, kad skundžiamame sprendime klaidingai aiškinta ir taikyta Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 31 straipsnio 4 dalis, ir ginčijamas nepakankamas bei netinkamas sprendimo motyvavimas.

C. Galiausiai, dėl skundžiamo sprendimo dalies, kurioje atmesti šeštasis ir septintasis ieškinio pagrindai, susiję su Kaimo plėtros programos 121 priemonės srityje nustatyta finansine korekcija, pateikiamas šeštasis apeliacinio skundo pagrindas, kuris skirstomas į dvi dalis ir grindžiamas klaidingu Komisijos reglamento Nr. 817/20046 73 straipsnio aiškinimu ir taikymu, nepakankamu motyvavimu ir įrodymų iškraipymu.

____________

1 OL L 75, 2016, p. 16.

2 OL L 141, 2004, p. 18; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 44 t., p. 243.

3 OL L 30, 2009, p. 16.

4 OL L 209, 2005, p. 1.

5 OL L 277, 2005, p. 1.

6 OL L 153, 2004, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 46 t., p. 87.