Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 4 października 2018 r. w sprawie T-272/16, Republika Grecka / Komisja Europejska, wniesione w dniu 17 grudnia 2018 r. przez Republikę Grecką

(Sprawa C-797/18 P)

Język postępowania: grecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Republika Grecka (przedstawiciele: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou i A. Vasilopoulou)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o uwzględnienie odwołania, o uchylenie zaskarżonego wyroku z dnia 4 października 2018 r., Grecja/Komisja (T‑272/16, niepublikowanego, EU:T:2018:651) w zakresie, w jakim Sąd oddalił skargę wniesioną przez nią w dniu 25 czerwca 2016 r., o stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej (UE) 2016/4171 w zakresie, w jakim a) nakłada korektę finansową w całkowitej wysokości 166 797 866,22 EUR w odniesieniu do lat budżetowych 2010-2013 w sektorze pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji, oraz b) nakłada korektę finansową w całkowitej wysokości 3 880 460,50 EUR w odniesieniu do lat budżetowych 2010-2013 w ramach Rozwoju obszarów wiejskich EFRROW oś 1 + 3 – środki 125 i 121 przeznaczone na inwestycje (2007-2013), oraz o obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie odwołania Republika Grecka podnosi sześć zarzutów.

A. Co się tyczy części zaskarżonego wyroku dotyczącej zarzutów pierwszego, drugiego i trzeciego skargi oraz korekty finansowej nałożonej w sektorze pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji, Republika Grecka podnosi trzy zarzuty.

Zarzut pierwszy odwołania dotyczy błędnej wykładni i błędnego zastosowania art. 2 rozporządzenia nr 796/20042 dotyczącego definicji użytków zielonych oraz niewystarczającego i nieodpowiedniego uzasadnienia zaskarżonego wyroku.

Zarzut drugi odwołania dotyczy błędnej wykładni i błędnego zastosowania wytycznych zawartych w dokumencie VI/5330/97 w odniesieniu do spełnienia przesłanek stosowania korekty finansowej w wysokości 25%, błędnej wykładni art. 43, 44 i 137 rozporządzenia nr  73/20093 , niewystarczającego i wewnętrznie sprzecznego uzasadnienia zaskarżonego wyroku oraz przeinaczenia sprawozdania podsumowującego organu pojednawczego.

Wreszcie zarzut trzeci odwołania dotyczy błędnej wykładni i błędnego zastosowania postanowień art. 31 ust. 2 rozporządzenia nr 1290/20054 oraz odnośnych wytycznych, zasady non bis in idem, zasady proporcjonalności, a także niewystarczającego i wewnętrznie sprzecznego charakteru uzasadnienia zaskarżonego wyroku.

B. Co się tyczy części zaskarżonego wyroku dotyczącej zarzutów czwartego i piątego skargi w związku z korektą finansową w wysokości 5% zastosowaną w odniesieniu do środka 125 Rozwój obszarów wiejskich, podniesione zostały dwa zarzuty odwołania. Pierwszy z nich (zarzut czwarty odwołania) dotyczy błędnej wykładni i błędnego zastosowania postanowień art. 71 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 1698/20055 oraz niewystarczającego i nieodpowiedniego uzasadnienia zaskarżonego wyroku, zaś drugi z nich (zarzut piąty odwołania) dotyczy błędnej wykładni i błędnego zastosowania art. 31, ust. 4, rozporządzenia nr 1290/2005, a także niewystarczającego i nieodpowiedniego uzasadnienia zaskarżonego wyroku.

C. Wreszcie, co się tyczy części zaskarżonego wyroku dotyczącej oddalenia zarzutów szóstego i siódmego skargi odnoszących się do korekty finansowej nałożonej w odniesieniu do środka 121 Rozwój obszarów wiejskich, Republika Grecka podnosi zarzut szósty odwołania, który składa się z dwóch części i dotyczy błędnej wykładni i błędnego zastosowania art. 73 rozporządzenia nr 817/20046 , niewystarczającego uzasadnienia zaskarżonego wyroku i przeinaczenia dowodów.

____________

1     Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/417 z dnia 17 marca 2016 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) [notyfikowana jako dokument nr C(2015) 1509] (Dz.U. 2016, L 75, s. 16).

2     Rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (Dz.U. 2004, L 141, s. 18, wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 3, t. 44, s. 243).

3     Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (Dz.U 2009, L 30, s. 16).

4     Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. 2005, L 209, s. 1).

5     Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. 2005, L 277, s. 1).

6     Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (Dz.U. 2004, L 153, s. 30, wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 3, t. 46, s. 87).