Language of document :

Recurs introdus la 17 decembrie 2018 de Republica Elenă împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 4 octombrie 2018 în cauza T-797/18 P, Republica Elenă/Comisia Europeană

(Cauza C-272/16)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Recurentă: Republica Elenă (reprezentanți: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou și A. Vasilopoulou, agenți)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții admiterea recursului, anularea hotărârii atacate din 4 octombrie 2018, Grecia/Comisia (T‑272/16, nepublicată, EU:T:2018:651), în măsura în care Tribunalul a respins acțiunea formulată de aceasta la 25 iunie 2016 având ca obiect anularea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/4171 , în măsura în care a) aceasta impune corecții financiare într-un cuantum total de 166 797 866,22 euro în domeniul ajutoarelor directe decuplate în ceea ce privește anii de cereri 2012 și 2013, și b) aceasta impune o corecție financiară într-un cuantum total de 3 880 460,50 euro în ceea ce privește exercițiile 2010-2013 în cadrul programului de dezvoltare rurală al FEADR, axele 1 + 3 – măsurile 125 și 121 axate pe investiții (2007/2013), admiterea respectivei acțiuni și obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, Republica Elenă invocă șase motive de anulare.

A. În ceea ce privește prima parte a hotărârii atacate referitoare la primul, la al doilea și la al treilea motiv al acțiunii în anulare și la corecția financiară aplicată în domeniul ajutoarelor directe decuplate, Republica Elenă invocă trei motive.

Primul motiv de recurs se întemeiază pe interpretarea și aplicarea eronată a articolului 2 din Regulamentul nr. 796/20042 privind definirea pășunilor și pe motivarea insuficientă și inadecvată a hotărârii atacate.

Al doilea motiv de recurs se întemeiază pe interpretarea și aplicarea eronată a orientărilor care figurează în documentul VI/5330/97, în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor de aplicare a unei corecții forfetare de 25 %, pe interpretarea și aplicarea eronată a articolelor 43, 44 și 137 din Regulamentul 73/20093 , pe motivarea insuficientă și contradictorie a hotărârii atacate și pe denaturarea raportului de sinteză de către organul de conciliere.

În sfârșit, al treilea motiv de recurs se întemeiază pe interpretarea și aplicarea eronată a dispozițiilor articolului 31 alineatul (2) din Regulamentul 1290/20054 și a liniilor directoare pertinente, a principiului non bis in idem, a principiului proporționalității, precum și pe insuficiența și pe caracterul contradictoriu al motivelor hotărârii atacate.

B. În ceea ce privește partea hotărârii atacate referitoare la al patrulea și la al cincilea motiv al acțiunii în anulare privind corecția forfetară de 5 % aplicată în domeniul măsurii 125 din programul de dezvoltare rurală, sunt invocate două motive de recurs. Primul motiv (al patrulea motiv de recurs) se întemeiază pe interpretarea și aplicarea eronată a dispozițiilor articolului 71 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 1698/20055 și pe motivarea insuficientă și inadecvată a hotărârii atacate, iar al doilea motiv (al cincilea motiv de recurs) se întemeiază pe interpretarea și aplicarea eronată a articolului 31 alineatul (4) din Regulamentul nr. 1290/2005, precum și pe motivarea insuficientă și inadecvată a hotărârii atacate.

C. În sfârșit, în ceea ce privește partea hotărârii atacate referitoare la respingerea celui de al șaselea și a celui de al șaptelea motiv al acțiunii privind corecția aplicată în cadrul măsurii 121 din programul de dezvoltare rurală, Republica Elenă invocă un al șaselea motiv de recurs ale cărui două aspecte se întemeiază pe interpretarea și aplicarea eronată a articolului 73 din Regulamentul 817/20046 , pe motivarea insuficientă a hotărârii atacate și pe denaturarea probelor.

____________

1     Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/417 a Comisiei din 17 martie 2016 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată sub documentul C(2016) 1509] (JO 2016, L 75, p. 16).

2     Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a eco-condiționării, a modulării și a sistemului integrat de gestionare și control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori (JO 2004, L 141, p. 18, Ediție specială, 03/vol. 56, p. 210).

3     Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16).

4     Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (JO 2005, L 209, p. 1, Ediție specială, 14/vol. 1, p. 193).

5     Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (JO 2005, L 277, p. 1, Ediție specială, 03/vol. 66, p. 101).

6     Regulamentul (CE) nr. 817/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) (JO 2004, L 153, p. 30, Ediție specială, 03/vol. 57, p. 116).