Language of document :

Odvolanie podané 17. decembra 2018: Helénska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) zo 4. októbra 2018 vo veci T-272/16, Repubblica ellenica/Európska komisia

(vec C-797/18 P)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Helénska republika (v zastúpení: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou a A. Vasilopoulou)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor vyhovel odvolaniu, zrušil napadnutý rozsudok zo 4. októbra 2018 Grécko/Komisia (T-272/16, neuverejnený, EU:T:2018:651) v rozsahu, v akom ním Všeobecný súd zamietol žalobu, ktorú odvolateľka podala 25. júna 2016 a ktorou sa domáhala zrušenia vykonávacieho rozhodnutia Európskej komisie (EÚ) 2016/4171 v rozsahu, v akom sa ním a) ukladajú finančné opravy vo výške 166 797 866,22 eura v oblasti oddelenej priamej pomoci, pokiaľ ide o roky žiadosti 2012 a 2013, a b) ukladá finančná oprava v celkovej výške 3 880 460,50 eura, pokiaľ ide o rozpočtové roky 2010 až 201 v rámci EZFRV pre rozvoj vidieka, osi 1+3 – opatrenia orientované na investície 125 a 121 (2007/2013), a uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania uvádza Helénska republika šesť odvolacích dôvodov.

A. Pokiaľ ide o časť napadnutého rozsudku týkajúcu sa prvého, druhého a tretieho dôvodu žaloby o neplatnosť a finančnej opravy uplatnenej v oblasti oddelenej priamej pomoci, odvolateľka uvádza tri odvolacie dôvody.

Prvý odvolací dôvod je založený na nesprávnom výklade a uplatnení článku 2 nariadenia č. 796/20042 týkajúceho sa definície pasienkov, a na nedostatočnom a nesprávnom odôvodnení napadnutého rozsudku.

Druhý odvolací dôvod je založený na nesprávnom výklade usmernení nachádzajúcich sa v dokumente VI/5330/97, pokiaľ ide o splnenie podmienok na uplatnenie paušálnej opravy vo výške 25 %, na nesprávnom výklade a uplatnení článkov 43, 44 a 137 nariadenia č. 73/20093 , na nedostatočnom a rozporuplnom odôvodnení napadnutého rozsudku a na skreslení súhrnnej správy zmierovacieho orgánu.

Napokon tretí odvolací dôvod je založený na nesprávnom výklade a uplatnení článku 31 ods. 2 nariadenia 1290/20054 a príslušných usmernení, zásady ne bis in idem, zásady proporcionality, ako aj na nedostatočnosti a rozporuplnosti odôvodnenia napadnutého rozsudku.

B. Pokiaľ ide o časť napadnutého rozsudku týkajúcu sa štvrtého a piateho dôvodu žaloby o neplatnosť, ktoré sa týkajú paušálnej opravy uplatnenej v oblasti opatrenia 125 programu rozvoja vidieka, odvolateľka uvádza dva odvolacie dôvody. Prvý dôvod (štvrtý odvolací dôvod) je založený na nesprávnom výklade výkladu a uplatnení článku 71 ods. 2 a 3 nariadenia č. 1698/20055 a na nedostatočnom a nesprávnom odôvodnení napadnutého rozsudku, a druhý dôvod (piaty odvolací dôvod) je založený na nesprávnom výklade a uplatnení článku 31 ods. 4 nariadenia č. 1290/2005, ako aj na nedostatočnom a nesprávnom odôvodnení napadnutého rozsudku.

C. Napokon, pokiaľ ide o časť napadnutého rozsudku týkajúcu sa šiesteho a siedmeho dôvodu žaloby o neplatnosť, ktoré sa týkajú opravy uplatnenej v rámci opatrenia 121 programu rozvoja vidieka, odvolateľka uvádza šiesty odvolací dôvod skladajúci sa z dvoch častí, ktorý je založený na nesprávnom výklade a uplatnení článku 73 nariadenia Komisie č. 817/20046 , na nedostatočnom odôvodnení napadnutého rozsudku a na skreslení dôkazov.

____________

1 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/417 zo 17. marca 2016, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 75, 2016, s. 16).

2 Nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 141, 2004, s. 18; Mim. vyd. 03/044, s. 243).

3 Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009 , ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 2009, s. 16).

4 Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 2005, s. 1).

5 Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 2005, s. 1).

6 Nariadenie Komisie (ES) 817/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (Ú. v. EÚ L 153, 2004, s. 30; Mim. vyd. 03/046, s. 87).