Language of document :

Pritožba, ki jo je Helenska republika vložila 17. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 4. oktobra 2018 v zadevi T-272/16, Helenska republika/Evropska komisija

(Zadeva C-797/18 P)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Pritožnik: Helenska republika (zastopniki: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou in A. Vasilopoulou)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj ugodi njeni pritožbi, razveljavi izpodbijano sodbo Splošnega sodišča Evropske unije z dne 4. oktobra 2018, zadeva Τ-272/16, v delu v katerem je bila njena tožba zavrnjena, ugodi tožbi Helenske republike z dne 25. junija 2016, razglasi ničnost Izvedbenega sklepa Evropske komisije 2016/417/ES z dne 17. marca 20161 , v točkah, v katerih so z njim (a) naloženi finančni popravki v višini 166.797.866,22 EUR za leti zahtevkov 2012-2013 na področju nevezanih neposrednih pomoči in (b) je naložen splošen finančni popravek v znesku 3.880.460,50 EUR za poslovna leta 2010-2013 na področju razvoja podeželja EKSRP, os 1 + 3 – ukrepa 125 in 121 usmerjena v naložbe (2007-2013), in naj Komisiji naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev pritožbe navaja šest pritožbenih razlogov.

A. V zvezi z delom izpodbijane sodbe, namenjenem prvemu, drugem in tretjemu tožbenemu razlogu, ki se nanašajo na popravek, naložen na področju nevezanih neposrednih pomoči, so navedeni trije pritožbeni razlogi.

Prvi pritožbeni razlog se nanaša na napačno razlago in uporabo člena 2 Uredbe Komisije (ES) št. 796/20042 z dne 21. aprila 2004 v zvezi z opredelitvijo pašnika in na pomanjkljivo in neustrezno obrazložitev izpodbijane sodbe.

Drugi pritožbeni razlog se nanaša na napačno razlago smernic VI/5330/97 glede obstoja predpostavk za naložitev popravka v višini 25 %, napačno razlago in uporabo členov 43, 44 in 137 Uredbe št. 73/2009 3 , na neustrezno in kontradiktorno razlago ter na izkrivljanje zbirnega poročila organa za reševanje sporov.

Poleg tega se s tretjim pritožbenim razlogom navajajo napačna razlaga in uporaba člena 31(2) Uredbe št. 1290/2005 4 in ustreznih smernic, načela ne bis in idem ter načela sorazmernosti in pomanjkljiva in kontradiktorna razlaga.

B. V zvezi z delom izpodbijane sodbe, namenjenem četrtemu in petem tožbenemu razlogu, ki se nanašata na popravek naložen v okviru ukrepa 125 programa za razvoj podeželja, sta navedena dva pritožbena razloga. Prvi (četrti pritožbeni razlog) se nanaša na napačno razlago in uporabo člena 71(2) in (3) Uredbe Sveta (ES) št. 1698/20055 in na pomanjkljivo in neustrezno obrazložitev izpodbijane sodbe, medtem ko se z drugim razlogom (peti pritožbeni razlog) navaja, da je bil v izpodbijani sodbi napačno razložen in uporabljen člen 31(4) Uredbe (ES) št. 1290/2005, zato se obrazložitev te sodbe izpodbija kot pomanjkljiva in neustrezna.

C. Nazadnje, v zvezi z delom izpodbijane sodbe, s katerim sta bila zavrnjena šesti in sedmi tožbeni razlog, namenjen popravku, ki je bil naložen za ukrep 121 programa za razvoj podeželja, se s šestim pritožbenim razlogom, ki je razdeljen na dva dela, navaja napačna razlaga in uporaba člena 73 Uredbe št. 817/2004 6 Komisije, pomanjkljiva obrazložitev in izkrivljanje dokazov.

____________

1 UL 2016, L 75, str. 16.

2 UL 2004, L 141, str. 18.

3 UL L 30, 2009, str. 16.

4 UL L 209, 2005, str. 1.

5 UL L 277, 2005, str. 1.

6 UL L 153, 2004, str. 31.