Language of document :

Överklagande ingett den 17 december 2018 av Republiken Grekland av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 4 oktober 2018 i mål T-272/16, Republiken Grekland mot Europeiska kommissionen

(Mål C-797/18 P)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Klagande: Republiken Grekland (ombud: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou och A. Vasilopoulou)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska bifalla överklagandet och upphäva den överklagade domen av den 4 oktober 2018, Grekland/kommissionen (T-272/16, ej publicerad, EU:T:2018:651) i den del tribunalen ogillade klagandens talan av den 25 juni 2016 om ogiltigförklaring av genomförandebeslut (EU) 2016/417,1 till den del beslutet a) från unionsfinansiering undantar betalningar med ett belopp på totalt 166.797.866,22 euro, verkställda inom ramen för ett frikopplat direktstöd för åren 2012 och 2013 och b) till den del det från unionsfinansiering undantar betalningar med ett belopp på totalt 3 880 460,50 euro, som verkställts under åren 2010–2013 inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) axel 1 + 3 ‒ investeringsinriktade åtgärder (2007–2013) och slutligen bifalla talan och förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande åberopar Republiken Grekland sex grunder för ogiltigförklaring.

A. Vad gäller den del av den överklagade domen som avser den första, den andra och den tredje grunden för ogiltigförklaring och det undantag från unionsfinansiering som tillämpats på frikopplade direktstöd åberopar Republiken Grekland tre grunder.

Den första grunden för överklagandet gäller felaktig tolkning och tillämpning av artikel 2 i förordning nr 796/20042 avseende definitionen av betesmark samt otillräcklig och felaktig motivering av den överklagade domen.

Den andra grunden för överklagandet gäller felaktig tolkning och tillämpning av riktlinjerna i dokument VI/5330/97, om uppfyllande av villkoren för att tillämpa en schablonmässig finansiell korrigering på 25 procent, felaktig tolkning och tillämpning av artiklarna 43, 44 och 137 i förordning nr 73/2009,3 otillräcklig och motsägelsefull motivering av den överklagade domen samt att förlikningsorganet har missuppfattat den sammanfattande rapporten.

Den tredje grunden för överklagandet gäller slutligen felaktig tolkning och tillämpning av bestämmelserna i artikel 31.2 i förordning nr 1290/20054 och relevanta riktlinjer, av principen non bis in idem, proportionalitetsprincipen, samt otillräcklig och motsägelsefull motivering av domskälen i den överklagade domen.

B. Vad gäller den del av den överklagade domen som avser den fjärde och den femte grunden för ogiltigförklaring avseende en schablonmässig finansiell korrigering på 5 procent som tillämpats inom ramen för åtgärd 125 i programmet för landsbygdsutveckling så åberopas två grunder för överklagande. Den första grunden (fjärde grunden för överklagande) gäller felaktig tolkning och tillämpning av artikel 71.2 och 71.3 i förordning nr 1698/20055 samt otillräcklig och felaktig motivering av den överklagade domen. Den andra grunden (femte grunden för överklagande) gäller felaktig tolkning och tillämpning av artikel 31.4 i förordning nr 1290/2005 samt otillräcklig och felaktig motivering av den överklagade domen.

C. Vad slutligen gäller den del av den överklagade domen vari den sjätte och sjunde grunden för talan ogillades – dessa grunder avser den korrigering som tillämpats inom ramen för åtgärd 121 i programmet för landsbygdsutveckling – gör Republiken Grekland gällande en sjätte grund för överklagande. Denna grund kan delas upp i två delgrunder och avser felaktig tolkning och tillämpning av artikel 73 i förordning nr 817/2004,6 otillräcklig motivering av den överklagade domen och missuppfattning av bevisningen.

____________

1 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/417 av den 17 mars 2016 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) delgivet med nr C(2016) 1509 och offentliggjord i EGT L 75, 22.3.2016, s. 16)

2 Kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (EUT L 141, 2004, s. 18)

3 Rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 30, 2009, s. 16)

4 Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209, 2005, s. 1)

5 Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 277, 2005, s. 1)

6 Kommissionens förordning (EG) nr 817/2004 av den 29 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden (EUT L 153, 2004, s. 30)