Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid (Španělsko) dne 7. listopadu 2018 – Televisión Autonómica de Castilla La Mancha v. Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

(Věc C-697/18)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Televisión Autonómica de Castilla La Mancha

Žalovaná: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

Předběžné otázky

Je možné pro účely DPH považovat takové subjekty, jaké byly popsány, společně s veřejnoprávními organizacemi, které je založily, za jedinou osobu povinnou k dani tak, jak je stanoveno v článku 11 směrnice 2006/112/ES1 ?

V případě kladné odpovědi na předchozí otázku, je třeba mít za to, že finanční prostředky, které dostávají tyto subjekty vzniklé od veřejnoprávních organizací, jež je zakládají, nelze v žádném případě kvalifikovat jako protiplnění za poskytování služeb zatížených DPH?

Pokud jde o odpočet DPH odvedené těmito subjekty na vstupu, má být jediná osoba povinná k dani osobou, která jako taková určí odpočitatelnou částku za použití ustanovení článku 168 směrnice 2006/112/ES, v závislosti na činnostech, které tato osoba provozuje?

Konkrétně, pokud jde o činnosti veřejnoprávní televize, za předpokladu, že sama může mít dvojí daňový charakter, a rovněž za předpokladu, že je považována společně s veřejnoprávními organizacemi, jež mají většinový podíl na jejím kapitálu, za jedinou osobou povinnou k dani, je třeba mít za to, že odpočitatelná je pouze ta část DPH odvedená na vstupu, která může být považována za spojenou s její hospodářskou činností?

____________

1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).