Language of document :

A Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid (Spanyolország) által 2018. november 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –Televisión Autonómica de Castilla La Mancha kontra Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

(C-697/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid

Az alapeljárás felei

Felperes Televisión Autonómica de Castilla La Mancha

Alperes: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A héa szempontjából olyan egyetlen adóalanynak minősíthetők-e az ismertetett szervezetekhez hasonló vállalkozások az azokat létrehozó közjogi szervezetekkel együtt, amint és ahogyan azt a 2006/112/EK irányelv1 meghatározza?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén, úgy kell-e tekinteni, hogy az a finanszírozás, amelyet az említett vállalkozások az őket létrehozó közjogi szervezetektől kapnak, egyáltalán nem minősülhet a héaköteles szolgáltatásnyújtások ellenszolgáltatásának?

Az e vállalkozások által előzetesen felszámított héaösszegek levonását illetően, az egyetlen adóalanynak mint ilyennek kell-e meghatároznia a levonható adót a 2006/112/EK irányelv 168. cikke rendelkezésének alkalmazásával a maga által végzett tevékenységektől függően?

Különösen, és a közszolgálati televíziók tevékenységének tekintetében, feltételezve, hogy e tevékenységek kettős jelleggel rendelkezhetnek, és azt is feltételezve, hogy azon közjogi szervezetekkel együtt, amelyek a tőkéjükben többségi tulajdonnal rendelkeznek, egyetlen adóalanynak minősülnek, a felszámított héa kizárólag azon része minősíthető-e levonhatónak, amely gazdasági tevékenységükkel kapcsolatosnak tekinthető?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.)