Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 7. novembrī iesniedza Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid (Spānija) – Televisión Autonómica de Castilla La Mancha/Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

(Lieta C-697/18)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid

Pamatlietas puses

Prasītāja: Televisión Autonómica de Castilla La Mancha

Atbildētāja: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

Prejudiciālie jautājumi

Vai tādas komercsabiedrības kā iepriekš aplūkotās kopā ar publisko tiesību subjektiem, kas tās ir izveidojuši, ir iespējams uzskatīt par vienu nodokļa maksātāju PVN mērķiem, kā tas ir noteikts Direktīvas 2006/112/EK 1 11. pantā?

Ja atbilde uz iepriekšējo jautājumu ir apstiprinoša, vai ir uzskatāms, ka finansējums, ko minētās komercsabiedrības saņem no publisko tiesību subjektiem, kas tās ir izveidojuši, nekādā ziņā nav kvalificējams kā atlīdzība par pakalpojumu sniegšanu, kas ir apliekama ar PVN?

Attiecībā uz šo komercsabiedrību samaksātā PVN priekšnodokļa atskaitīšanu – vai vienam nodokļa maksātājam būtu jānosaka atskaitāmā summa, piemērojot Direktīvas 2006/112/EK 168. pantu atkarībā no tā īstenotajām darbībām?

Konkrētāk, un attiecībā uz sabiedriskās televīzijas darbību, pieņemot, ka šai darbībai var būt divējāds raksturs un arī pieņemot, ka šīs komercsabiedrības kopā ar publisko tiesību subjektiem, kam pieder lielākā daļa šo komercsabiedrību kapitāla, tiek uzskatītas par vienu nodokļa maksātāju, – vai būtu jāuzskata, ka atskaitāma ir tikai tā samaksātā PVN priekšnodokļa daļa, saistībā ar kuru var tikt uzskatīts, ka tā ir saistīta ar to saimniecisko darbību?

____________

1     Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.).