Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid (Španija) 7. novembra 2018 – Radiotelevisión del Principado de Asturias S.A.U./Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

(Zadeva C-696/18)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Radiotelevisión del Principado de Asturias S.A.U.

Tožena stranka: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je mogoče subjekte, kot so opisani, skupaj z osebami javnega prava, ki so jih ustanovile, obravnavati kot enega davčnega zavezanca za namene DDV, kakor je opredeljen v členu 11 Direktive 2006/112/ES1 ?

2.    V primeru pritrdilnega odgovora na zgornje vprašanje, ali je treba šteti, da financiranja navedenih subjektov s strani oseb javnega prava, ki so jih ustanovile, v nobenem primeru ni mogoče opredeliti kot plačilo za opravljene storitve, ki so predmet DDV?

3.    Ali mora biti v zvezi z odbitkom vstopnega DDV, ki ga plačajo ti subjekti, en davčni zavezanec tisti, ki določi odbitni delež na podlagi določb člena 168 Direktive 2006/112/ES glede na dejavnosti, ki jih ta opravi?

4.    Ali je treba zlasti in v zvezi z dejavnostmi javne televizije ob domnevi, da imajo te dejavnosti lahko dvojno naravo, in prav tako ob domnevi, da se štejejo skupaj z osebami javnega prava, ki imajo večinski delež v njihovem kapitalu, za enega davčnega zavezanca, šteti za odbitni samo tisti del vstopnega DDV, ki ga je mogoče šteti za povezanega z njihovo ekonomsko dejavnostjo?

____________

1     Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1).