Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid (Spanien) den 7 november 2018 – Radiotelevisión del Principado de Asturias S.A.U. mot Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

(Mål C-696/18)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid

Parter i det nationella målet

Klagande: Radiotelevisión del Principado de Asturias S.A.U.

Motpart: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

Tolkningsfrågor

Kan en enhet av det ovan beskrivna slaget och det offentligrättsliga organ som har bildat den anses vara en enda beskattningsbar person med avseende på mervärdesskatt, i den mening som avses i artikel 11 i direktiv 2006/112/EG1 ?

Om svaret den föregående frågan är jakande, kan då den finansiering som en sådan enhet får från det offentligrättsliga organ som har bildat den under inga förhållanden anses vara en motprestation för tillhandahållande av mervärdesskattepliktiga tjänster?

Vad beträffar en sådan enhets rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt, ska det vara den enda beskattningsbara personen som bestämmer det avdragsgilla beloppet som sådant, med tillämpning av artikel 168 i direktiv 2006/112/EG, beroende på vilken verksamhet den bedriver?

För det fallet att den offentliga televisionsverksamheten kan anses bestå av två olika delar av olika karaktär och för det fallet att enheterna och de offentligrättsliga organ som äger merparten av deras kapital anses utgöra en enda beskattningsbar person, ska då bara den del av den ingående mervärdesskatten som kan anses ha samband med deras ekonomiska verksamhet anses vara avdragsgill?

____________

1 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1).