Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgericht Nürnberg (Германия), постъпило на 9 ноември 2018 г. — Geld-für-Flug GmbH/Ryanair DAC

(Дело C-701/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Nürnberg

Страни в главното производство

Ищец: Geld-für-Flug GmbH

Ответник: Ryanair DAC

Преюдициален въпрос

Следва ли член 3, параграф 1 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори1 да се тълкува в смисъл, че когато в прилаганите от въздушен превозвач по занятие общи търговски условия се съдържа клауза, която не е специално договорена, при положение че съгласно тази клауза към сключен по електронен път договор с потребител следва да се прилага правото на държавата членка, в която е седалището на въздушния превозвач, което е различно от правото на държавата по обичайното местопребиваване на потребителя, тази клауза е неравноправна, тъй като тя въвежда в заблуждение потребителя, доколкото не го информира, че съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година относно приложимото право към договорни задължения (Регламент „Рим I“)2 е допустим само ограничен избор на приложимо право — то не може да бъде избрано произволно, а договорният статут следва да бъде избран измежду посочените в член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 593/2008 правопорядъци?

____________

1     ОВ L 95, 1993 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г.,глава 15, том 2, стр. 273.

2     ОВ L 177, 2008 г., стр. 6.