Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Nürnberg (Německo) dne 9. listopadu 2018 – Geld-für-Flug GmbH v. Ryanair DAC

(Věc C-701/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Nürnberg

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Geld-für-Flug GmbH

Žalovaná: Ryanair DAC

Předběžná otázka

Musí být čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách1 vykládán v tom smyslu, že ujednání obsažené ve všeobecných obchodních podmínkách komerčního leteckého dopravce, které nebylo individuálně sjednáno a podle nějž se smlouva uzavřená elektronickou cestou s přepravovaným spotřebitelem řídí právem členského státu, v němž má letecký dopravce své sídlo, a toto právo není shodné s právem v obvyklém bydlišti přepravovaného spotřebitele, je zneužívající, pokud spotřebitele uvádí v omyl tím, že jej neupozorňuje na skutečnost, že volba jiného rozhodného práva podle čl. 5 odst. 2 druhého pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) 2 je možná pouze omezeně a nelze zvolit jakékoliv rozhodné právo, nýbrž pouze právní předpisy uvedené v čl. 5 odst. 2 druhém pododstavci nařízení Řím I.?

____________

1 Úř. věst., L 95, s. 29.

2 Úř. věst., L 177, s. 6.